Ticket #364: more_apiret2errno.diff

File more_apiret2errno.diff, 4.1 KB (added by dmik, 3 years ago)
 • src/lib/sys/seterrno.c

   
  7373  EINVAL, E2BIG,  ENOENT, EIO,    EIO,     /* 315..319 */
  7474  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EAGAIN,  /* 320..324 */
  7575  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EIO,    ENOENT,  /* 325..329 */
  76   EACCES, EACCES, EACCES, ENOENT, ENOMEM   /* 330..334 */
   76  EACCES, EACCES, EACCES, ENOENT, ENOMEM,  /* 330..334 */
   77  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 335..339 */
   78  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 340..344 */
   79  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 345..349 */
   80  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 350..354 */
   81  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 355..359 */
   82  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 360..364 */
   83  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 365..369 */
   84  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 370..374 */
   85  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 375..379 */
   86  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 380..384 */
   87  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 385..389 */
   88  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 390..394 */
   89  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 395..399 */
   90  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 400..404 */
   91  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 405..409 */
   92  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 410..414 */
   93  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 415..419 */
   94  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 420..424 */
   95  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 425..429 */
   96  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 430..434 */
   97  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 435..439 */
   98  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 440..444 */
   99  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 445..449 */
   100  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 450..454 */
   101  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 455..459 */
   102  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 460..464 */
   103  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 465..469 */
   104  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 470..474 */
   105  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 475..479 */
   106  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 480..484 */
   107  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 485..489 */
   108  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 490..494 */
   109  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 495..499 */
   110  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 500..504 */
   111  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 505..509 */
   112  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 510..514 */
   113  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 515..519 */
   114  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 520..524 */
   115  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 525..529 */
   116  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 530..534 */
   117  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 535..539 */
   118  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 540..544 */
   119  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 545..549 */
   120  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 550..554 */
   121  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 555..559 */
   122  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 560..564 */
   123  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 565..569 */
   124  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 570..574 */
   125  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 575..579 */
   126  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 580..584 */
   127  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 585..589 */
   128  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 590..594 */
   129  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 595..599 */
   130  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 600..604 */
   131  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 605..609 */
   132  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 610..614 */
   133  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 615..619 */
   134  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 620..624 */
   135  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 625..629 */
   136  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 630..634 */
   137  EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 635..639 */
   138  ETIMEDOUT, EINVAL, EINVAL, EINVAL, EINVAL,  /* 640..644 */
  77139};
  78140
  79141