source: branches/vendor/trolltech/qt/current/translations/linguist_pl.ts @ 2

Last change on this file since 2 was 2, checked in by Dmitry A. Kuminov, 13 years ago

Initially imported qt-all-opensource-src-4.5.1 from Trolltech.

File size: 72.9 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0" language="pl">
4<context>
5    <name></name>
6    <message>
7        <location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.cpp" line="+59"/>
8        <source>(New Entry)</source>
9        <translation>(Nowe wyraÅŒenie)</translation>
10    </message>
11</context>
12<context>
13    <name>AboutDialog</name>
14    <message>
15        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="+1357"/>
16        <source>Qt Linguist</source>
17        <translation>Qt Linguist</translation>
18    </message>
19</context>
20<context>
21    <name>BatchTranslationDialog</name>
22    <message numerus="yes">
23        <location filename="../tools/linguist/linguist/batchtranslationdialog.cpp" line="+159"/>
24        <source>Batch translated %n entries</source>
25        <translation>
26            <numerusform>Automat przetłumaczył %n wpis</numerusform>
27            <numerusform>Automat przetłumaczył %n wpisy</numerusform>
28            <numerusform>Automat przetłumaczył %n wpisów</numerusform>
29        </translation>
30    </message>
31    <message>
32        <location line="-43"/>
33        <source>&amp;Cancel</source>
34        <translation>&amp;Anuluj</translation>
35    </message>
36    <message>
37        <location line="-37"/>
38        <source>Batch Translation of &apos;%1&apos; - Qt Linguist</source>
39        <translation>Automatyczne tłumaczenie &apos;%1&apos; - Qt Linguist</translation>
40    </message>
41    <message>
42        <location line="+79"/>
43        <source>Linguist batch translator</source>
44        <translation>Zautomatyzowany tłumacz Linguist&apos;a</translation>
45    </message>
46    <message>
47        <location line="-42"/>
48        <source>Searching, please wait...</source>
49        <translation>Przeszukiwanie, proszę czekać...</translation>
50    </message>
51    <message>
52        <location filename="../tools/linguist/linguist/batchtranslation.ui"/>
53        <source>Qt Linguist - Batch Translation</source>
54        <translation>Qt Linguist - automatyczne tłumaczenie</translation>
55    </message>
56    <message>
57        <location/>
58        <source>Options</source>
59        <translation>Opcje</translation>
60    </message>
61    <message>
62        <location/>
63        <source>Set translated entries to finished</source>
64        <translation>Ustaw przetłumaczone wpisy jako zrobione</translation>
65    </message>
66    <message>
67        <location/>
68        <source>Retranslate entries with existing translation</source>
69        <translation>Przetłumacz wpisy z istniejącymi tłumaczeniami</translation>
70    </message>
71    <message>
72        <location/>
73        <source>Note that the modified entries will be reset to unfinished if &apos;Set translated entries to finished&apos; above is unchecked.</source>
74        <translation>Zwróć uwagę ÅŒe wpisy zmodyfikowane będą ustawione jako nieukończone jeśli znajdujące się powyÅŒej &apos;Ustaw przetłumaczone wpisy jako ukończone&apos; nie jest zaznaczone.</translation>
75    </message>
76    <message>
77        <location/>
78        <source>Translate also finished entries</source>
79        <translation>Przetłumacz równieÅŒ ukończone wpisy</translation>
80    </message>
81    <message>
82        <location/>
83        <source>Phrase book preference</source>
84        <translation>Ustawienia ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <location/>
88        <source>Move up</source>
89        <translation>Przenieś do góry</translation>
90    </message>
91    <message>
92        <location/>
93        <source>Move down</source>
94        <translation>Przenieś w dół</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <location/>
98        <source>The batch translator will search through the selected phrase books in the order given above.</source>
99        <translation>Automatyczny tłumacz będzie przeszukiwał wybrane ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń w porządku ustalonym powyÅŒej.</translation>
100    </message>
101    <message>
102        <location/>
103        <source>&amp;Run</source>
104        <translation>&amp;Uruchom</translation>
105    </message>
106    <message>
107        <location/>
108        <source>Cancel</source>
109        <translation>Anuluj</translation>
110    </message>
111</context>
112<context>
113    <name>DataModel</name>
114    <message>
115        <location filename="../tools/linguist/linguist/messagemodel.cpp" line="+214"/>
116        <source>&lt;qt&gt;Duplicate messages found in &apos;%1&apos;:</source>
117        <translation>&lt;qt&gt;Znaleziono powtórzenia w &apos;%1&apos;:</translation>
118    </message>
119    <message>
120        <location line="+4"/>
121        <source>&lt;p&gt;[more duplicates omitted]</source>
122        <translation>&lt;p&gt;[pominięto resztę powtórzeń]</translation>
123    </message>
124    <message>
125        <location line="+3"/>
126        <source>&lt;p&gt;* Context: %1&lt;br&gt;* Source: %2</source>
127        <translation>&lt;p&gt;* Kontekst: %1&lt;br&gt;* Å¹ródło: %2</translation>
128    </message>
129    <message>
130        <location line="+3"/>
131        <source>&lt;br&gt;* Comment: %3</source>
132        <translation>&lt;br&gt;* Komentarz: %3</translation>
133    </message>
134    <message>
135        <location line="+70"/>
136        <source>Linguist does not know the plural rules for &apos;%1&apos;.
137Will assume a single universal form.</source>
138        <translation type="unfinished"></translation>
139    </message>
140    <message>
141        <location line="+56"/>
142        <source>Cannot create &apos;%2&apos;: %1</source>
143        <translation>Nie moÅŒna utworzyć &apos;%2&apos;: %1</translation>
144    </message>
145    <message>
146        <location line="+56"/>
147        <source>Universal Form</source>
148        <translation type="unfinished"></translation>
149    </message>
150</context>
151<context>
152    <name>ErrorsView</name>
153    <message>
154        <location filename="../tools/linguist/linguist/errorsview.cpp" line="+76"/>
155        <source>Accelerator possibly superfluous in translation.</source>
156        <translation>Prawdopodobnie nadmiarowy klawisz skrótu w tłumaczeniu.</translation>
157    </message>
158    <message>
159        <location line="+3"/>
160        <source>Accelerator possibly missing in translation.</source>
161        <translation>Prawdopodobnie brakuje klawisza skrótu w tłumaczeniu.</translation>
162    </message>
163    <message>
164        <location line="+3"/>
165        <source>Translation does not end with the same punctuation as the source text.</source>
166        <translation>Tłumaczenie nie kończy się tym samym znakiem interpunkcyjnym co tekst Åºródłowy.</translation>
167    </message>
168    <message>
169        <location line="+3"/>
170        <source>A phrase book suggestion for &apos;%1&apos; was ignored.</source>
171        <translation>Podpowiedź &apos;%1&apos; z ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń została zignorowana.</translation>
172    </message>
173    <message>
174        <location line="+3"/>
175        <source>Translation does not refer to the same place markers as in the source text.</source>
176        <translation>Tłumaczenie nie zawiera tych samych znaczników co tekst Åºródłowy.</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <location line="+3"/>
180        <source>Translation does not contain the necessary %n place marker.</source>
181        <translation>Tłumaczenie nie zawiera koniecznego znacznika %n.</translation>
182    </message>
183    <message>
184        <location line="+3"/>
185        <source>Unknown error</source>
186        <translation>Nieznany błąd</translation>
187    </message>
188</context>
189<context>
190    <name>FindDialog</name>
191    <message>
192        <location filename="../tools/linguist/linguist/finddialog.ui"/>
193        <source>Cancel</source>
194        <translation>Anuluj</translation>
195    </message>
196    <message>
197        <location/>
198        <source>Click here to close this window.</source>
199        <translation>Kliknij tutaj aby zamknąć to okno.</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <location/>
203        <source>Click here to find the next occurrence of the text you typed in.</source>
204        <translation>Kliknij tutaj aby znaleźć następne wystąpienie szukanego tekstu.</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <location/>
208        <source>Comments and contexts are searched when checked.</source>
209        <translation>Jeśli zaznaczone, przeszukuje takÅŒe komentarze i konteksty.</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <location/>
213        <source>Find Next</source>
214        <translation>Znajdź następny</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <location/>
218        <source>Options</source>
219        <translation>Opcje</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <location/>
223        <source>Source texts are searched when checked.</source>
224        <translation>Jeśli zaznaczone przeszukuje takÅŒe teksty Åºródłowe.</translation>
225    </message>
226    <message>
227        <location/>
228        <source>Texts such as &apos;TeX&apos; and &apos;tex&apos; are considered as different when checked.</source>
229        <translation>Jeśli zaznaczone, teksty &apos;TeX&apos; oraz &apos;tex&apos; są interpretowane jako róŌne.</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <location/>
233        <source>This window allows you to search for some text in the translation source file.</source>
234        <translation>Pozwala na szukanie w językowym pliku Åºródłowym.</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <location/>
238        <source>Translations are searched when checked.</source>
239        <translation>Jeśli zaznaczone, przeszukuje takÅŒe tłumaczenia.</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <location/>
243        <source>Type in the text to search for.</source>
244        <translation>Wprowadź tekst do wyszukania.</translation>
245    </message>
246    <message>
247        <location/>
248        <source>Find</source>
249        <translation>Znajdź</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <location/>
253        <source>&amp;Find what:</source>
254        <translation>&amp;Znajdź:</translation>
255    </message>
256    <message>
257        <location/>
258        <source>&amp;Source texts</source>
259        <translation>Teksty Åº&amp;ródłowe</translation>
260    </message>
261    <message>
262        <location/>
263        <source>&amp;Translations</source>
264        <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
265    </message>
266    <message>
267        <location/>
268        <source>&amp;Match case</source>
269        <translation>Uwzględniaj &amp;wielkość liter</translation>
270    </message>
271    <message>
272        <location/>
273        <source>&amp;Comments</source>
274        <translation>&amp;Komentarze</translation>
275    </message>
276    <message>
277        <location/>
278        <source>Ignore &amp;accelerators</source>
279        <translation>Ignoruj kl&amp;awisze skrótów</translation>
280    </message>
281    <message>
282        <location filename="../tools/linguist/linguist/finddialog.cpp" line="+14"/>
283        <source></source>
284        <comment>Choose Edit|Find from the menu bar or press Ctrl+F to pop up the Find dialog</comment>
285        <translation></translation>
286    </message>
287</context>
288<context>
289    <name>LRelease</name>
290    <message numerus="yes">
291        <location filename="../tools/linguist/shared/qm.cpp" line="+715"/>
292        <source>    Generated %n translation(s) (%1 finished and %2 unfinished)
293</source>
294        <translation>
295            <numerusform>Wygenerowano %n tłumaczenie (przetłumaczonych %1, nieprzetłumaczonych %2)
296</numerusform>
297            <numerusform>Wygenerowano %n tłumaczenia (przetłumaczonych %1, nieprzetłumaczonych %2)
298</numerusform>
299            <numerusform>Wygenerowano %n tłumaczeń (przetłumaczonych %1, nieprzetłumaczonych %2)
300</numerusform>
301        </translation>
302    </message>
303    <message numerus="yes">
304        <location line="+4"/>
305        <source>    Ignored %n untranslated source text(s)
306</source>
307        <translation>
308            <numerusform>Pominięto %n nieprzetłumaczony tekst Åºródłowyï¿Œ
309</numerusform>
310            <numerusform>Pominięto %n nieprzetłumaczone teksty Åºródłowe
311</numerusform>
312            <numerusform>Pominięto %n nieprzetłumaczonych tekstów Åºródłowyï¿Œch
313</numerusform>
314        </translation>
315    </message>
316</context>
317<context>
318    <name>MainWindow</name>
319    <message>
320        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
321        <source>About Qt</source>
322        <translation>Informacje o Qt</translation>
323    </message>
324    <message>
325        <location/>
326        <source>About Qt Linguist</source>
327        <translation>Informacje o Qt Linguist</translation>
328    </message>
329    <message>
330        <location/>
331        <source>&amp;Accelerators</source>
332        <translation>Klawisze &amp;skrótów</translation>
333    </message>
334    <message>
335        <location/>
336        <source>Batch translate all entries using the information in the phrase books.</source>
337        <translation>Automatycznie tłumaczy wszystkie wpisy uÅŒywając ksiÄ…ÅŒek wyraÅŒeń.</translation>
338    </message>
339    <message>
340        <location/>
341        <source>&amp;Close Phrase Book</source>
342        <translation>&amp;Zamknij ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń</translation>
343    </message>
344    <message>
345        <location/>
346        <source>Close this window and exit.</source>
347        <translation>Zamknij okno i zakończ program.</translation>
348    </message>
349    <message>
350        <location/>
351        <source>Continue the search where it was left.</source>
352        <translation>Kontynuuj przeszukiwanie od miejsca gdzie je zatrzymano.</translation>
353    </message>
354    <message>
355        <location/>
356        <source>Copies the source text into the translation field.</source>
357        <translation>Kopiuje tekst Åºródłowy do pola z tłumaczeniem.</translation>
358    </message>
359    <message>
360        <location/>
361        <source>&amp;Copy</source>
362        <translation>S&amp;kopiuj</translation>
363    </message>
364    <message>
365        <location/>
366        <source>Copy the selected translation text to the clipboard.</source>
367        <translation>Skopiuj zaznaczony tekst do schowka.</translation>
368    </message>
369    <message>
370        <location/>
371        <source>Copy the selected translation text to the clipboard and deletes it.</source>
372        <translation>Skopiuj zaznaczony tekst do schowka i usuń go.</translation>
373    </message>
374    <message>
375        <location/>
376        <source>Create a new phrase book.</source>
377        <translation>Utwórz nową ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń.</translation>
378    </message>
379    <message>
380        <location/>
381        <source>Create a Qt message file suitable for released applications from the current message file.</source>
382        <translation>Utwórz binarny plik z tłumaczeniami na podstawie bieŌącego tłumaczenia, gotowy do uÅŒycia w aplikacjach.</translation>
383    </message>
384    <message>
385        <location/>
386        <source>Create a Qt message file suitable for released applications from the current message file. The filename will automatically be determined from the name of the .ts file.</source>
387        <translation>Utwórz binarny plik &quot;.qm&quot; z tłumaczeniami na podstawie bieŌącego tłumaczenia, gotowy do uÅŒycia w aplikacjach. Nazwa pliku będzie automatycznie określona na podstawie nazwy pliku &quot;.ts&quot; z bieŌącym tłumaczeniem.</translation>
388    </message>
389    <message>
390        <location/>
391        <source>Ctrl+A</source>
392        <translation>Ctrl+A</translation>
393    </message>
394    <message>
395        <location/>
396        <source>Ctrl+B</source>
397        <translation>Ctrl+B</translation>
398    </message>
399    <message>
400        <location/>
401        <source>Ctrl+C</source>
402        <translation>Ctrl+C</translation>
403    </message>
404    <message>
405        <location/>
406        <source>Ctrl+F</source>
407        <translation>Ctrl+F</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <location/>
411        <source>Ctrl+H</source>
412        <translation>Ctrl+H</translation>
413    </message>
414    <message>
415        <location/>
416        <source>Ctrl+K</source>
417        <translation>Ctrl+K</translation>
418    </message>
419    <message>
420        <source>Ctrl+L</source>
421        <translation type="obsolete">Ctrl+L</translation>
422    </message>
423    <message>
424        <location/>
425        <source>Ctrl+N</source>
426        <translation>Ctrl+N</translation>
427    </message>
428    <message>
429        <location/>
430        <source>Ctrl+O</source>
431        <translation>Ctrl+O</translation>
432    </message>
433    <message>
434        <location/>
435        <source>Ctrl+P</source>
436        <translation>Ctrl+P</translation>
437    </message>
438    <message>
439        <location/>
440        <source>Ctrl+Q</source>
441        <translation>Ctrl+Q</translation>
442    </message>
443    <message>
444        <location/>
445        <source>Open Read-O&amp;nly...</source>
446        <translation>Otwórz tylko do od&amp;czytu...</translation>
447    </message>
448    <message>
449        <location/>
450        <source>&amp;Save All</source>
451        <translation>Zapisz &amp;wszystko</translation>
452    </message>
453    <message>
454        <location/>
455        <source>Ctrl+S</source>
456        <translation>Ctrl+S</translation>
457    </message>
458    <message>
459        <location/>
460        <source>Ctrl+Shift+K</source>
461        <translation>Ctrl+Shift+K</translation>
462    </message>
463    <message>
464        <source>Ctrl+Shift+L</source>
465        <translation type="obsolete">Ctrl+Shift+L</translation>
466    </message>
467    <message>
468        <location/>
469        <source>Ctrl+V</source>
470        <translation>Ctrl+V</translation>
471    </message>
472    <message>
473        <location/>
474        <source>Ctrl+X</source>
475        <translation>Ctrl+X</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <location/>
479        <source>Ctrl+Y</source>
480        <translation>Ctrl+Y</translation>
481    </message>
482    <message>
483        <location/>
484        <source>Ctrl+Z</source>
485        <translation>Ctrl+Z</translation>
486    </message>
487    <message>
488        <location/>
489        <source>Cu&amp;t</source>
490        <translation>Wy&amp;tnij</translation>
491    </message>
492    <message>
493        <location/>
494        <source>&amp;Display guesses</source>
495        <translation>PokaÅŒ &amp;podpowiedzi</translation>
496    </message>
497    <message>
498        <location/>
499        <source>Display information about the Qt toolkit by Trolltech.</source>
500        <translation>PokaÅŒ informacje o bibliotece Qt Trolltech&apos;a.</translation>
501    </message>
502    <message>
503        <location/>
504        <source>&amp;Done and Next</source>
505        <translation>&amp;Zrobione i do następnego</translation>
506    </message>
507    <message>
508        <location/>
509        <source>&amp;Edit</source>
510        <translation>&amp;Edycja</translation>
511    </message>
512    <message>
513        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="+742"/>
514        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
515        <source>Edit</source>
516        <translation>Edycja</translation>
517    </message>
518    <message>
519        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
520        <source>&amp;Edit Phrase Book</source>
521        <translation>&amp;Redaguj ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń</translation>
522    </message>
523    <message>
524        <location/>
525        <source>&amp;Ending Punctuation</source>
526        <translation>Za&amp;kończenia interpunkcyjne</translation>
527    </message>
528    <message>
529        <location/>
530        <source>Enter What&apos;s This? mode.</source>
531        <translation>Wejdź do trybu &quot;Co to jest?&quot;.</translation>
532    </message>
533    <message>
534        <location/>
535        <source>E&amp;xit</source>
536        <translation>Za&amp;kończ</translation>
537    </message>
538    <message>
539        <location/>
540        <source>F1</source>
541        <translation>F1</translation>
542    </message>
543    <message>
544        <location/>
545        <source>F3</source>
546        <translation>F3</translation>
547    </message>
548    <message>
549        <location/>
550        <source>F5</source>
551        <translation>F5</translation>
552    </message>
553    <message>
554        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-7"/>
555        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
556        <source>File</source>
557        <translation>Plik</translation>
558    </message>
559    <message>
560        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
561        <source>&amp;File</source>
562        <translation>&amp;Plik</translation>
563    </message>
564    <message>
565        <location/>
566        <source>Find &amp;Next</source>
567        <translation>Znajdź &amp;następny</translation>
568    </message>
569    <message>
570        <location/>
571        <source>Form Preview Tool</source>
572        <translation>Podgląd formularzy</translation>
573    </message>
574    <message>
575        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="+26"/>
576        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
577        <source>Help</source>
578        <translation>Pomoc</translation>
579    </message>
580    <message>
581        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
582        <source>&amp;Help</source>
583        <translation>P&amp;omoc</translation>
584    </message>
585    <message>
586        <location/>
587        <source>MainWindow</source>
588        <translation>Okno główne</translation>
589    </message>
590    <message>
591        <location/>
592        <source>&amp;Manual</source>
593        <translation>Pod&amp;ręcznik</translation>
594    </message>
595    <message>
596        <location/>
597        <source>Ne&amp;xt</source>
598        <translation>N&amp;astępne</translation>
599    </message>
600    <message>
601        <location/>
602        <source>&amp;Next Unfinished</source>
603        <translation>&amp;Następne niedokończone</translation>
604    </message>
605    <message>
606        <location/>
607        <source>Open a phrase book to assist translation.</source>
608        <translation>Otwórz ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń pomocną przy tłumaczeniu.</translation>
609    </message>
610    <message>
611        <location/>
612        <source>Open a Qt translation source file (TS file) for editing</source>
613        <translation>Otwórz plik z tłumaczeniami Qt (plik TS) do redagowania</translation>
614    </message>
615    <message>
616        <location/>
617        <source>Open/Refresh Form &amp;Preview</source>
618        <translation>Otwórz/odświeÅŒ &amp;podgląd formularzy</translation>
619    </message>
620    <message>
621        <location/>
622        <source>&amp;Paste</source>
623        <translation>Wk&amp;lej</translation>
624    </message>
625    <message>
626        <location/>
627        <source>Paste the clipboard text into the translation.</source>
628        <translation>Wklej tekst ze schowka do pola z tłumaczeniem.</translation>
629    </message>
630    <message>
631        <location/>
632        <source>&amp;Phrase matches</source>
633        <translation>&amp;Cudzysłowy</translation>
634    </message>
635    <message>
636        <location/>
637        <source>&amp;Phrases</source>
638        <translation>W&amp;yraÅŒenia</translation>
639    </message>
640    <message>
641        <location/>
642        <source>Place &amp;Marker Matches</source>
643        <translation>Z&amp;naczniki</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <location/>
647        <source>P&amp;rev</source>
648        <translation>P&amp;oprzednie</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <location/>
652        <source>&amp;Prev Unfinished</source>
653        <translation>&amp;Poprzednie niedokończone</translation>
654    </message>
655    <message>
656        <location/>
657        <source>&amp;Print Phrase Book</source>
658        <translation>Wy&amp;drukuj ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń</translation>
659    </message>
660    <message>
661        <location/>
662        <source>&amp;Redo</source>
663        <translation>&amp;Przywróć</translation>
664    </message>
665    <message>
666        <location/>
667        <source>Redo an undone editing operation performed on the translation.</source>
668        <translation>Przywróć ostatnio cofniętą zmianę w tłumaczeniach.</translation>
669    </message>
670    <message>
671        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-99"/>
672        <source>&amp;Release</source>
673        <translation>W&amp;ydaj</translation>
674    </message>
675    <message>
676        <location line="-13"/>
677        <location line="+10"/>
678        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
679        <source>Release As...</source>
680        <translation>Wydaj jako...</translation>
681    </message>
682    <message>
683        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
684        <source>Replace the translation on all entries that matches the search source text.</source>
685        <translation>Zamienia tłumaczenia we wszystkich pasujących do wzorca wpisach.</translation>
686    </message>
687    <message>
688        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-2004"/>
689        <source></source>
690        <comment>This is the application&apos;s main window.</comment>
691        <translation></translation>
692    </message>
693    <message>
694        <location line="+195"/>
695        <source>Source text</source>
696        <translation>Tekst Åºródłowy</translation>
697    </message>
698    <message>
699        <location line="+1"/>
700        <location line="+25"/>
701        <source>Index</source>
702        <translation>Indeks</translation>
703    </message>
704    <message>
705        <location line="-2"/>
706        <location line="+61"/>
707        <source>Context</source>
708        <translation>Kontekst</translation>
709    </message>
710    <message>
711        <location line="-60"/>
712        <source>Items</source>
713        <translation>Elementy</translation>
714    </message>
715    <message>
716        <location line="+77"/>
717        <source>This panel lists the source contexts.</source>
718        <translation>Ten panel pokazuje listę kontekstów.</translation>
719    </message>
720    <message>
721        <location line="+15"/>
722        <source>Strings</source>
723        <translation>Tłumaczenia</translation>
724    </message>
725    <message>
726        <location line="+39"/>
727        <source>Phrases and guesses</source>
728        <translation>WyraÅŒenia i podpowiedzi</translation>
729    </message>
730    <message>
731        <location line="+10"/>
732        <source>Sources and Forms</source>
733        <translation>Źródła i formularze</translation>
734    </message>
735    <message>
736        <location line="+15"/>
737        <source>Warnings</source>
738        <translation>OstrzeÅŒenia</translation>
739    </message>
740    <message>
741        <location line="+59"/>
742        <source> MOD </source>
743        <comment>status bar: file(s) modified</comment>
744        <translation> MOD </translation>
745    </message>
746    <message>
747        <location line="+125"/>
748        <source>Loading...</source>
749        <translation>Ładowanie...</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <location line="+32"/>
753        <location line="+22"/>
754        <source>Loading File - Qt Linguist</source>
755        <translation>Wczytywanie pliku - Qt Linguist</translation>
756    </message>
757    <message>
758        <location line="-21"/>
759        <source>The file &apos;%1&apos; does not seem to be related to the currently open file(s) &apos;%2&apos;.
760
761Close the open file(s) first?</source>
762        <translation>Plik &apos;%1&apos; nie wygląda na związany z otwartym juÅŒ plikiem (plikami) &apos;%2&apos;.
763
764Czy chcesz najpierw zamknąć otwarty plik (pliki)?</translation>
765    </message>
766    <message>
767        <location line="+22"/>
768        <source>The file &apos;%1&apos; does not seem to be related to the file &apos;%2&apos; which is being loaded as well.
769
770Skip loading the first named file?</source>
771        <translation>Plik &apos;%1&apos; równieÅŒ nie wygląda na związany z otwieranym właśnie plikiem &apos;%2&apos;.
772
773Czy chcesz pominąć pierwszy plik?</translation>
774    </message>
775    <message numerus="yes">
776        <location line="+61"/>
777        <source>%n translation unit(s) loaded.</source>
778        <translation>
779            <numerusform>Załadowano %n część z tłumaczeniami.</numerusform>
780            <numerusform>Załadowano %n części z tłumaczeniami.</numerusform>
781            <numerusform>Załadowano %n części z tłumaczeniami.</numerusform>
782        </translation>
783    </message>
784    <message>
785        <location line="+93"/>
786        <source>Related files (%1);;</source>
787        <translation>Związane pliki (%1);;</translation>
788    </message>
789    <message>
790        <location line="+4"/>
791        <source>Open Translation Files</source>
792        <translation>Otwórz pliki z tłumaczeniami</translation>
793    </message>
794    <message>
795        <location line="+10"/>
796        <location line="+31"/>
797        <source>File saved.</source>
798        <translation>Plik zachowany.</translation>
799    </message>
800    <message>
801        <location line="+15"/>
802        <location line="+1164"/>
803        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
804        <source>Release</source>
805        <translation>Wydaj</translation>
806    </message>
807    <message>
808        <location line="-1163"/>
809        <source>Qt message files for released applications (*.qm)
810All files (*)</source>
811        <translation>Pliki z wydanymi tłumaczeniami (*.qm)
812Wszystkie pliki (*)</translation>
813    </message>
814    <message>
815        <location line="+3"/>
816        <location line="+12"/>
817        <source>File created.</source>
818        <translation>Plik utworzony.</translation>
819    </message>
820    <message>
821        <location line="+27"/>
822        <location line="+355"/>
823        <source>Printing...</source>
824        <translation>Drukowanie...</translation>
825    </message>
826    <message>
827        <location line="-347"/>
828        <source>Context: %1</source>
829        <translation>Kontekst: %1</translation>
830    </message>
831    <message>
832        <location line="+32"/>
833        <source>finished</source>
834        <translation>zakończony</translation>
835    </message>
836    <message>
837        <location line="+3"/>
838        <source>unresolved</source>
839        <translation>nierozwiązany</translation>
840    </message>
841    <message>
842        <location line="+3"/>
843        <source>obsolete</source>
844        <translation>przestarzały</translation>
845    </message>
846    <message>
847        <location line="+15"/>
848        <location line="+307"/>
849        <source>Printing... (page %1)</source>
850        <translation>Drukowanie...(strona %1)</translation>
851    </message>
852    <message>
853        <location line="-300"/>
854        <location line="+307"/>
855        <source>Printing completed</source>
856        <translation>Drukowanie zakończone</translation>
857    </message>
858    <message>
859        <location line="-305"/>
860        <location line="+307"/>
861        <source>Printing aborted</source>
862        <translation>Drukowanie przerwane</translation>
863    </message>
864    <message>
865        <location line="-232"/>
866        <source>Search wrapped.</source>
867        <translation>Szukanie od początku.</translation>
868    </message>
869    <message>
870        <location line="+17"/>
871        <location line="+278"/>
872        <location line="+40"/>
873        <location line="+24"/>
874        <location line="+22"/>
875        <location line="+516"/>
876        <location line="+1"/>
877        <location line="+274"/>
878        <location line="+40"/>
879        <location line="+10"/>
880        <source>Qt Linguist</source>
881        <translation>Qt Linguist</translation>
882    </message>
883    <message>
884        <location line="-1204"/>
885        <location line="+102"/>
886        <source>Cannot find the string &apos;%1&apos;.</source>
887        <translation>Nie moÅŒna znaleźć tekstu &apos;%1&apos;.</translation>
888    </message>
889    <message>
890        <location line="-82"/>
891        <source>Search And Translate in &apos;%1&apos; - Qt Linguist</source>
892        <translation>Wyszukiwanie i tłumaczenie w &apos;%1&apos; - Qt Linguist</translation>
893    </message>
894    <message>
895        <source>Translate</source>
896        <translation type="obsolete">Przetłumacz</translation>
897    </message>
898    <message numerus="yes">
899        <source>Translated %n entries to &apos;%1&apos;</source>
900        <translation type="obsolete">
901            <numerusform>Przetłumaczono %n wpis na &apos;%1&apos;</numerusform>
902            <numerusform>Przetłumaczono %n wpisy na &apos;%1&apos;</numerusform>
903            <numerusform>Przetłumaczono %n wpisów na &apos;%1&apos;</numerusform>
904        </translation>
905    </message>
906    <message>
907        <location line="+34"/>
908        <location line="+23"/>
909        <location line="+24"/>
910        <source>Translate - Qt Linguist</source>
911        <translation type="unfinished"></translation>
912    </message>
913    <message numerus="yes">
914        <location line="-46"/>
915        <source>Translated %n entry(s)</source>
916        <translation type="unfinished">
917            <numerusform></numerusform>
918            <numerusform></numerusform>
919            <numerusform></numerusform>
920        </translation>
921    </message>
922    <message>
923        <location line="+23"/>
924        <source>No more occurrences of &apos;%1&apos;. Start over?</source>
925        <translation type="unfinished"></translation>
926    </message>
927    <message>
928        <location line="+30"/>
929        <source>Create New Phrase Book</source>
930        <translation>Utwórz nową ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń</translation>
931    </message>
932    <message>
933        <location line="+1"/>
934        <source>Qt phrase books (*.qph)
935All files (*)</source>
936        <translation>KsiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń Qt (*.qph)
937Wszystkie pliki (*)</translation>
938    </message>
939    <message>
940        <location line="+11"/>
941        <source>Phrase book created.</source>
942        <translation>Utworzono podręcznik wyraÅŒeń.</translation>
943    </message>
944    <message>
945        <location line="+17"/>
946        <source>Open Phrase Book</source>
947        <translation>Otwórz ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń</translation>
948    </message>
949    <message>
950        <location line="+1"/>
951        <source>Qt phrase books (*.qph);;All files (*)</source>
952        <translation>KsiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń Qt (*.qph);;Wszystkie pliki (*)</translation>
953    </message>
954    <message numerus="yes">
955        <location line="+7"/>
956        <source>%n phrase(s) loaded.</source>
957        <translation>
958            <numerusform>Wczytano %n wyraÅŒenie.</numerusform>
959            <numerusform>Wczytano %n wyraÅŒenia.</numerusform>
960            <numerusform>Wczytano %n wyraÅŒeń.</numerusform>
961        </translation>
962    </message>
963    <message>
964        <location line="+93"/>
965        <location line="+3"/>
966        <location line="+7"/>
967        <source>Add to phrase book</source>
968        <translation>Dodaj do ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń</translation>
969    </message>
970    <message>
971        <location line="-9"/>
972        <source>No appropriate phrasebook found.</source>
973        <translation>Brak odpowiedniej ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń.</translation>
974    </message>
975    <message>
976        <location line="+3"/>
977        <source>Adding entry to phrasebook %1</source>
978        <translation>Dodawanie wpisu do ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń %1</translation>
979    </message>
980    <message>
981        <location line="+7"/>
982        <source>Select phrase book to add to</source>
983        <translation>Wybierz ksiÄ…ÅŒkę do której chcesz dodać</translation>
984    </message>
985    <message>
986        <location line="+29"/>
987        <source>Unable to launch Qt Assistant (%1)</source>
988        <translation>Nie moÅŒna uruchomić Qt Assistant (%1)</translation>
989    </message>
990    <message>
991        <location line="+17"/>
992        <source>Version %1</source>
993        <translation>Wersja %1</translation>
994    </message>
995    <message>
996        <source> Open Source Edition</source>
997        <translation type="obsolete"> Wydanie Open Source</translation>
998    </message>
999    <message>
1000        <source>This version of Qt Linguist is part of the Qt Open Source Edition, for use in the development of Open Source applications. Qt is a comprehensive C++ framework for cross-platform application development.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications. Please see &lt;tt&gt;http://qtsoftware.com/company/model.html&lt;/tt&gt; for an overview of Qt licensing.</source>
1001        <translation type="obsolete">Ta wersja Qt Linguist jest częścią wydania Qt Open Source, przeznaczonego do tworzenia aplikacji Open Source. Qt zawiera obszerny zestaw bibliotek wykorzystywanych do pisania przenośnych aplikacji.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aby móc tworzyć przy pomocy Qt własne aplikacje bez publikowania kodu (closed source) potrzebujesz wydania komercyjnego. Opis sposobów licencjonowania Qt znajduje się na stronie &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model.html&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model.html&lt;/a&gt;.</translation>
1002    </message>
1003    <message>
1004        <source>This program is licensed to you under the terms of the Qt Commercial License Agreement. For details, see the file LICENSE that came with this software distribution.</source>
1005        <translation type="obsolete">Ten program wydany jest na licencji Qt Commercial. Aby sprawdzić szczegóły licencji, proszę sprawdzić plik LICENSE, który dołączany jest do pakietu Qt.</translation>
1006    </message>
1007    <message>
1008        <location line="+6"/>
1009        <source>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;:/images/splash.png&quot;/&gt;&lt;/img&gt;&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;Qt Linguist is a tool for adding translations to Qt applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The program is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.&lt;/p&gt;</source>
1010        <translation type="unfinished"></translation>
1011    </message>
1012    <message>
1013        <location line="+41"/>
1014        <source>Do you want to save the modified files?</source>
1015        <translation>Czy chcesz zachować zmodyfikowane pliki?</translation>
1016    </message>
1017    <message>
1018        <location line="+22"/>
1019        <source>Do you want to save &apos;%1&apos;?</source>
1020        <translation>Czy chcesz zachować &apos;%1&apos;?</translation>
1021    </message>
1022    <message>
1023        <location line="+43"/>
1024        <source>Qt Linguist[*]</source>
1025        <translation>Qt Linguist[*]</translation>
1026    </message>
1027    <message>
1028        <location line="+2"/>
1029        <source>%1[*] - Qt Linguist</source>
1030        <translation>%1[*] - Qt Linguist</translation>
1031    </message>
1032    <message>
1033        <location line="+267"/>
1034        <location line="+12"/>
1035        <source>No untranslated translation units left.</source>
1036        <translation>Wszystkie wyraÅŒenia są przetłumaczone.</translation>
1037    </message>
1038    <message>
1039        <location line="+176"/>
1040        <source>&amp;Window</source>
1041        <translation>&amp;Okno</translation>
1042    </message>
1043    <message>
1044        <location line="+2"/>
1045        <source>Minimize</source>
1046        <translation>Zminimalizuj</translation>
1047    </message>
1048    <message>
1049        <location line="+1"/>
1050        <source>Ctrl+M</source>
1051        <translation>Ctrl+M</translation>
1052    </message>
1053    <message>
1054        <location line="+12"/>
1055        <source>Display the manual for %1.</source>
1056        <translation>PokaÅŒ podręcznik dla %1.</translation>
1057    </message>
1058    <message>
1059        <location line="+1"/>
1060        <source>Display information about %1.</source>
1061        <translation>PokaÅŒ informacje o %1.</translation>
1062    </message>
1063    <message>
1064        <location line="+70"/>
1065        <source>&amp;Save &apos;%1&apos;</source>
1066        <translation>&amp;Zachowaj &apos;%1&apos;</translation>
1067    </message>
1068    <message>
1069        <location line="+1"/>
1070        <source>Save &apos;%1&apos; &amp;As...</source>
1071        <translation>Zachowaj &apos;%1&apos; &amp;jako...</translation>
1072    </message>
1073    <message>
1074        <location line="+1"/>
1075        <source>Release &apos;%1&apos;</source>
1076        <translation>Wydaj &apos;%1&apos;</translation>
1077    </message>
1078    <message>
1079        <location line="+1"/>
1080        <source>Release &apos;%1&apos; As...</source>
1081        <translation>Wydaj &apos;%1&apos; jako...</translation>
1082    </message>
1083    <message>
1084        <location line="+1"/>
1085        <source>&amp;Close &apos;%1&apos;</source>
1086        <translation>Za&amp;mknij &apos;%1&apos;</translation>
1087    </message>
1088    <message>
1089        <location line="+2"/>
1090        <location line="+15"/>
1091        <source>&amp;Save</source>
1092        <translation>&amp;Zachowaj</translation>
1093    </message>
1094    <message>
1095        <location line="-14"/>
1096        <location line="+11"/>
1097        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1098        <source>Save &amp;As...</source>
1099        <translation>Zachowaj j&amp;ako...</translation>
1100    </message>
1101    <message>
1102        <location line="-8"/>
1103        <location line="+13"/>
1104        <source>&amp;Close</source>
1105        <translation>Za&amp;mknij</translation>
1106    </message>
1107    <message>
1108        <location line="-10"/>
1109        <source>Save All</source>
1110        <translation>Zachowaj wszystko</translation>
1111    </message>
1112    <message>
1113        <location line="+1"/>
1114        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1115        <source>&amp;Release All</source>
1116        <translation>Wydaj &amp;wszystko</translation>
1117    </message>
1118    <message>
1119        <location line="+1"/>
1120        <source>Close All</source>
1121        <translation>Zamknij wszystko</translation>
1122    </message>
1123    <message>
1124        <location line="+23"/>
1125        <source>Translation File &amp;Settings for &apos;%1&apos;...</source>
1126        <translation>&amp;Ustawienia pliku z tłumaczeniami dla &apos;%1&apos;...</translation>
1127    </message>
1128    <message>
1129        <location line="+1"/>
1130        <source>&amp;Batch Translation of &apos;%1&apos;...</source>
1131        <translation>&amp;Automatyczne tłumaczenie &apos;%1&apos;...</translation>
1132    </message>
1133    <message>
1134        <location line="+1"/>
1135        <source>Search And &amp;Translate in &apos;%1&apos;...</source>
1136        <translation>Wyszukiwanie i &amp;tłumaczenie w &apos;%1&apos;...</translation>
1137    </message>
1138    <message>
1139        <location line="+4"/>
1140        <source>Search And &amp;Translate...</source>
1141        <translation>Wyszukiwanie i &amp;tłumaczenie...</translation>
1142    </message>
1143    <message>
1144        <location line="+161"/>
1145        <source>Cannot read from phrase book &apos;%1&apos;.</source>
1146        <translation>Nie moÅŒna odczytać z ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń &apos;%1&apos;.</translation>
1147    </message>
1148    <message>
1149        <location line="+15"/>
1150        <source>Close this phrase book.</source>
1151        <translation>Zamknij tą ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń.</translation>
1152    </message>
1153    <message>
1154        <location line="+4"/>
1155        <source>Enables you to add, modify, or delete entries in this phrase book.</source>
1156        <translation>Pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie wpisów w tej ksiÄ…ÅŒce.</translation>
1157    </message>
1158    <message>
1159        <location line="+5"/>
1160        <source>Print the entries in this phrase book.</source>
1161        <translation>Wydrukuj wpisy z ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń.</translation>
1162    </message>
1163    <message>
1164        <location line="+16"/>
1165        <source>Cannot create phrase book &apos;%1&apos;.</source>
1166        <translation>Nie moÅŒna utworzyć ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń &apos;%1&apos;.</translation>
1167    </message>
1168    <message>
1169        <location line="+10"/>
1170        <source>Do you want to save phrase book &apos;%1&apos;?</source>
1171        <translation>Czy chcesz zachować ksiÄ…ÅŒke wyraÅŒeń &apos;%1&apos;?</translation>
1172    </message>
1173    <message>
1174        <location line="+314"/>
1175        <source>All</source>
1176        <translation>Wszystko</translation>
1177    </message>
1178    <message>
1179        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1180        <source>Save As...</source>
1181        <translation>Zachowaj jako...</translation>
1182    </message>
1183    <message>
1184        <location/>
1185        <source>Save changes made to this Qt translation source file</source>
1186        <translation>Zachowaj wprowadzone zmiany w tym pliku z tłumaczeniami</translation>
1187    </message>
1188    <message>
1189        <location/>
1190        <source>Save changes made to this Qt translation source file into a new file.</source>
1191        <translation>Zachowaj wprowadzone zmiany w tym pliku z tłumaczeniami jako nowy plik.</translation>
1192    </message>
1193    <message>
1194        <location/>
1195        <source>Search for some text in the translation source file.</source>
1196        <translation>Szukaj tekstu w pliku z tłumaczeniem.</translation>
1197    </message>
1198    <message>
1199        <location/>
1200        <source>Select &amp;All</source>
1201        <translation>Zaznacz &amp;wszystko</translation>
1202    </message>
1203    <message>
1204        <location/>
1205        <source>Select the whole translation text.</source>
1206        <translation>Zaznacz cały tekst tłumaczenia.</translation>
1207    </message>
1208    <message>
1209        <location/>
1210        <source>Set whether or not to display translation guesses.</source>
1211        <translation>Ustaw czy pokazywać podpowiedzi tłumaczeń.</translation>
1212    </message>
1213    <message>
1214        <location/>
1215        <source>Shift+F1</source>
1216        <translation>Shift+F1</translation>
1217    </message>
1218    <message>
1219        <location/>
1220        <source>Sort the items back in the same order as in the message file.</source>
1221        <translation>Z powrotem sortuj elementy w takiej samej kolejności jak w pliku Åºródłowym.</translation>
1222    </message>
1223    <message>
1224        <location/>
1225        <source>&amp;Statistics</source>
1226        <translation>&amp;Statystyki</translation>
1227    </message>
1228    <message>
1229        <location/>
1230        <source>Toggle checking that phrase suggestions are used.</source>
1231        <translation>Przełącz sprawdzanie czy uÅŒyto zasugerowanego wyraÅŒenia.</translation>
1232    </message>
1233    <message>
1234        <location/>
1235        <source>&amp;Toolbars</source>
1236        <translation>Paski &amp;narzędzi</translation>
1237    </message>
1238    <message>
1239        <location/>
1240        <source>&amp;Translation</source>
1241        <translation>&amp;Tłumaczenie</translation>
1242    </message>
1243    <message>
1244        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-461"/>
1245        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1246        <source>Translation</source>
1247        <translation>Tłumaczenie</translation>
1248    </message>
1249    <message>
1250        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1251        <source>&amp;Undo</source>
1252        <translation>&amp;Cofnij</translation>
1253    </message>
1254    <message>
1255        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="+6"/>
1256        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1257        <source>Validation</source>
1258        <translation>Walidacja</translation>
1259    </message>
1260    <message>
1261        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1262        <source>V&amp;alidation</source>
1263        <translation>W&amp;alidacja</translation>
1264    </message>
1265    <message>
1266        <location/>
1267        <source>&amp;View</source>
1268        <translation>&amp;Widok</translation>
1269    </message>
1270    <message>
1271        <location/>
1272        <source>Vie&amp;ws</source>
1273        <translation>&amp;Widoki</translation>
1274    </message>
1275    <message>
1276        <location/>
1277        <source>&amp;What&apos;s This?</source>
1278        <translation>&amp;Co to jest?</translation>
1279    </message>
1280    <message>
1281        <location/>
1282        <source>What&apos;s This?</source>
1283        <translation>Co to jest?</translation>
1284    </message>
1285    <message>
1286        <location/>
1287        <source>&amp;Open...</source>
1288        <translation>&amp;Otwórz...</translation>
1289    </message>
1290    <message>
1291        <location/>
1292        <source>&amp;Print...</source>
1293        <translation>Wy&amp;drukuj...</translation>
1294    </message>
1295    <message>
1296        <location/>
1297        <source>&amp;Find...</source>
1298        <translation>&amp;Znajdź...</translation>
1299    </message>
1300    <message>
1301        <location/>
1302        <source>Toggle the validity check of ending punctuation. If the check fails, a message is shown in the warnings window.</source>
1303        <translation>Przełącz sprawdzanie zgodności końcowych znaków interpunkcyjnych. W przypadku niezgodności pojawia się komunikat w oknie z ostrzeÅŒeniami.</translation>
1304    </message>
1305    <message>
1306        <location/>
1307        <source>&amp;New Phrase Book...</source>
1308        <translation>&amp;Nowa ksiÄ…ÅŒka wyraÅŒeń...</translation>
1309    </message>
1310    <message>
1311        <location/>
1312        <source>&amp;Open Phrase Book...</source>
1313        <translation>&amp;Otwórz ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń...</translation>
1314    </message>
1315    <message>
1316        <location/>
1317        <source>&amp;Reset Sorting</source>
1318        <translation>Wyłącz so&amp;rtowanie</translation>
1319    </message>
1320    <message>
1321        <location/>
1322        <source>Display translation statistics.</source>
1323        <translation>PokaÅŒ statystyki tłumaczeń.</translation>
1324    </message>
1325    <message>
1326        <location/>
1327        <source>&amp;Search And Translate...</source>
1328        <translation>Wy&amp;szukiwanie i tłumaczenie...</translation>
1329    </message>
1330    <message>
1331        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-71"/>
1332        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1333        <source>&amp;Batch Translation...</source>
1334        <translation>Automatyczne &amp;tłumaczenie...</translation>
1335    </message>
1336    <message>
1337        <location line="-1"/>
1338        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1339        <source>Translation File &amp;Settings...</source>
1340        <translation>&amp;Ustawienia pliku z tłumaczeniami...</translation>
1341    </message>
1342    <message>
1343        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.ui"/>
1344        <source>&amp;Add to Phrase Book</source>
1345        <translation>Dod&amp;aj do ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń</translation>
1346    </message>
1347    <message>
1348        <location/>
1349        <source>Ctrl+T</source>
1350        <translation>Ctrl+T</translation>
1351    </message>
1352    <message>
1353        <location/>
1354        <source>Previous unfinished item.</source>
1355        <translation>Poprzedni niedokończony element.</translation>
1356    </message>
1357    <message>
1358        <location/>
1359        <source>Recently Opened &amp;Files</source>
1360        <translation>Os&amp;tatnio otwierane pliki</translation>
1361    </message>
1362    <message>
1363        <location/>
1364        <source>Save</source>
1365        <translation>Zachowaj</translation>
1366    </message>
1367    <message>
1368        <location/>
1369        <source>Print a list of all the translation units in the current translation source file.</source>
1370        <translation>Wydrukuj pełną listę wyraÅŒeń z bieŌącego pliku z tłumaczeniami.</translation>
1371    </message>
1372    <message>
1373        <location/>
1374        <source>Undo the last editing operation performed on the current translation.</source>
1375        <translation>Cofnij ostatnio wykonaną zmianę w bieŌącym tłumaczeniu.</translation>
1376    </message>
1377    <message>
1378        <location/>
1379        <source>Move to the previous unfinished item.</source>
1380        <translation>Przechodzi do poprzedniego niedokończonego elementu.</translation>
1381    </message>
1382    <message>
1383        <location/>
1384        <source>Next unfinished item.</source>
1385        <translation>Następny niedokończony element.</translation>
1386    </message>
1387    <message>
1388        <location/>
1389        <source>Move to the next unfinished item.</source>
1390        <translation>Przechodzi do następnego niedokończonego elementu.</translation>
1391    </message>
1392    <message>
1393        <location/>
1394        <source>Move to previous item.</source>
1395        <translation>Przejdź do poprzedniego elementu.</translation>
1396    </message>
1397    <message>
1398        <location/>
1399        <source>Move to the previous item.</source>
1400        <translation>Przejdź do poprzedniego elementu.</translation>
1401    </message>
1402    <message>
1403        <location/>
1404        <source>Next item.</source>
1405        <translation>Następny element.</translation>
1406    </message>
1407    <message>
1408        <location/>
1409        <source>Move to the next item.</source>
1410        <translation>Przejdź do następnego elementu.</translation>
1411    </message>
1412    <message>
1413        <location/>
1414        <source>Mark item as done and move to the next unfinished item.</source>
1415        <translation>Oznacz element jako dokończony i przejdź do następnego niedokończonego elementu.</translation>
1416    </message>
1417    <message>
1418        <location/>
1419        <source>Mark this item as done and move to the next unfinished item.</source>
1420        <translation>Oznacz ten element jako dokończony i przejdź do następnego niedokończonego elementu.</translation>
1421    </message>
1422    <message>
1423        <location/>
1424        <source>Copy from source text</source>
1425        <translation>Skopiuj ze Åºródła tekstu</translation>
1426    </message>
1427    <message>
1428        <location/>
1429        <source>Toggle the validity check of accelerators.</source>
1430        <translation>Przełącz sprawdzanie zgodności klawiszy skrótów.</translation>
1431    </message>
1432    <message>
1433        <location/>
1434        <source>Toggle the validity check of accelerators, i.e. whether the number of ampersands in the source and translation text is the same. If the check fails, a message is shown in the warnings window.</source>
1435        <translation>Przełącz sprawdzanie zgodności klawiszy skrótów, tzn. czy liczba znaków: &amp; w tekście Åºródłowym i w tłumaczeniu jest taka sama. W przypadku niezgodności pojawia się komunikat w oknie z ostrzeÅŒeniami.</translation>
1436    </message>
1437    <message>
1438        <location/>
1439        <source>Toggle the validity check of ending punctuation.</source>
1440        <translation>Przełącz sprawdzanie zgodności końcowych znaków interpunkcyjnych.</translation>
1441    </message>
1442    <message>
1443        <location/>
1444        <source>Close</source>
1445        <translation>Zamknij</translation>
1446    </message>
1447    <message>
1448        <location/>
1449        <source>&amp;Close All</source>
1450        <translation>Zam&amp;knij wszystko</translation>
1451    </message>
1452    <message>
1453        <location/>
1454        <source>Ctrl+W</source>
1455        <translation>Ctrl+W</translation>
1456    </message>
1457    <message>
1458        <location/>
1459        <source>Toggle checking that phrase suggestions are used. If the check fails, a message is shown in the warnings window.</source>
1460        <translation>Przełącz sprawdzanie czy uÅŒyto zasugerowanego wyraÅŒenia. W przypadku niezgodności pojawia się komunikat w oknie z ostrzeÅŒeniami.</translation>
1461    </message>
1462    <message>
1463        <location/>
1464        <source>Toggle the validity check of place markers.</source>
1465        <translation>Przełącz sprawdzanie zgodności znaczników.</translation>
1466    </message>
1467    <message>
1468        <location/>
1469        <source>Toggle the validity check of place markers, i.e. whether %1, %2, ... are used consistently in the source text and translation text. If the check fails, a message is shown in the warnings window.</source>
1470        <translation>Przełącz sprawdzanie zgodności znaczników, tzn. czy: %1, %2, ... są spójnie uÅŒyte w tekście Åºródłowym i tłumaczeniu. W przypadku niezgodności pojawia się komunikat w oknie z ostrzeÅŒeniami.</translation>
1471    </message>
1472    <message>
1473        <location/>
1474        <source>Ctrl+J</source>
1475        <translation type="unfinished"></translation>
1476    </message>
1477    <message>
1478        <location/>
1479        <source>Ctrl+Shift+J</source>
1480        <translation type="unfinished"></translation>
1481    </message>
1482</context>
1483<context>
1484    <name>MessageEditor</name>
1485    <message>
1486        <location filename="../tools/linguist/linguist/messageeditor.cpp" line="+72"/>
1487        <source>German</source>
1488        <translation>Niemieckie</translation>
1489    </message>
1490    <message>
1491        <location line="+1"/>
1492        <source>Japanese</source>
1493        <translation>Japońskie</translation>
1494    </message>
1495    <message>
1496        <location line="+1"/>
1497        <source>French</source>
1498        <translation>Francuskie</translation>
1499    </message>
1500    <message>
1501        <location line="+1"/>
1502        <source>Polish</source>
1503        <translation>Polskie</translation>
1504    </message>
1505    <message>
1506        <location line="+1"/>
1507        <source>Chinese</source>
1508        <translation>Chińskie</translation>
1509    </message>
1510    <message>
1511        <location line="+50"/>
1512        <source>This whole panel allows you to view and edit the translation of some source text.</source>
1513        <translation>Ten panel pozwala na podgląd i redagowanie tłumaczenia tekstu Åºródłowego.</translation>
1514    </message>
1515    <message>
1516        <location line="+25"/>
1517        <source>Source text</source>
1518        <translation>Tekst Åºródłowy</translation>
1519    </message>
1520    <message>
1521        <location line="+2"/>
1522        <source>This area shows the source text.</source>
1523        <translation>W tym obszarze wyświetlany jest tekst Åºródłowy.</translation>
1524    </message>
1525    <message>
1526        <location line="+3"/>
1527        <source>Source text (Plural)</source>
1528        <translation>Tekst Åºródłowy (liczba mnoga)</translation>
1529    </message>
1530    <message>
1531        <location line="+2"/>
1532        <source>This area shows the plural form of the source text.</source>
1533        <translation>W tym obszarze wyświetlana jest forma mnoga Åºródłowego tekstu.</translation>
1534    </message>
1535    <message>
1536        <location line="+3"/>
1537        <source>Developer comments</source>
1538        <translation>Komentarze programisty</translation>
1539    </message>
1540    <message>
1541        <location line="+3"/>
1542        <source>This area shows a comment that may guide you, and the context in which the text occurs.</source>
1543        <translation>W tym obszarze wyświetlany jest komentarz oraz kontekst, w którym dany tekst wystąpił.</translation>
1544    </message>
1545    <message>
1546        <location line="+59"/>
1547        <source>Here you can enter comments for your own use. They have no effect on the translated applications.</source>
1548        <translation>Tutaj moÅŒna wprowadzić komentarze na własny uÅŒytek. One nie mają wpływu na przetłumaczoną aplikację.</translation>
1549    </message>
1550    <message>
1551        <location line="+205"/>
1552        <source>%1 translation (%2)</source>
1553        <translation>%1 tłumaczenie (%2)</translation>
1554    </message>
1555    <message>
1556        <location line="+19"/>
1557        <source>This is where you can enter or modify the translation of the above source text.</source>
1558        <translation>Tutaj moÅŒna wprowadzić lub zmodyfikować tłumaczenie tekstu Åºródłowego.</translation>
1559    </message>
1560    <message>
1561        <location line="+5"/>
1562        <source>%1 translation</source>
1563        <translation>%1 tłumaczenie</translation>
1564    </message>
1565    <message>
1566        <location line="+1"/>
1567        <source>%1 translator comments</source>
1568        <translation>Komentarze tłumacza (język %1).</translation>
1569    </message>
1570    <message>
1571        <location line="+138"/>
1572        <source>&apos;%1&apos;
1573Line: %2</source>
1574        <translation>&apos;%1&apos;
1575Linia: %2</translation>
1576    </message>
1577</context>
1578<context>
1579    <name>MessageModel</name>
1580    <message>
1581        <location filename="../tools/linguist/linguist/messagemodel.cpp" line="+832"/>
1582        <source>Completion status for %1</source>
1583        <translation>Stan ukończenia dla %1</translation>
1584    </message>
1585    <message>
1586        <location line="+15"/>
1587        <source>&lt;file header&gt;</source>
1588        <translation>&lt;nagłówek pliku&gt;</translation>
1589    </message>
1590    <message>
1591        <location line="+2"/>
1592        <source>&lt;context comment&gt;</source>
1593        <translation>&lt;komentarz kontekstu&gt;</translation>
1594    </message>
1595    <message>
1596        <location line="+71"/>
1597        <source>&lt;unnamed context&gt;</source>
1598        <translation>nienazwany kontekst</translation>
1599    </message>
1600</context>
1601<context>
1602    <name>MsgEdit</name>
1603    <message>
1604        <location filename="../tools/linguist/linguist/messageeditor.cpp" line="-577"/>
1605        <source></source>
1606        <comment>This is the right panel of the main window.</comment>
1607        <translation></translation>
1608    </message>
1609</context>
1610<context>
1611    <name>PhraseBookBox</name>
1612    <message>
1613        <location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.cpp" line="+8"/>
1614        <source>%1[*] - Qt Linguist</source>
1615        <translation>%1[*] - Qt Linguist</translation>
1616    </message>
1617    <message>
1618        <location line="+91"/>
1619        <source>Cannot save phrase book &apos;%1&apos;.</source>
1620        <translation>Nie moÅŒna zachować ksiÄ…ÅŒki wyraÅŒeń &apos;%1&apos;.</translation>
1621    </message>
1622    <message>
1623        <location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.ui"/>
1624        <source>Click here to add the phrase to the phrase book.</source>
1625        <translation>Kliknij aby dodać wyraÅŒenie do ksiÄ…ÅŒki.</translation>
1626    </message>
1627    <message>
1628        <location/>
1629        <source>&amp;New Entry</source>
1630        <translation>&amp;Nowy wpis</translation>
1631    </message>
1632    <message>
1633        <location/>
1634        <source>Click here to remove the entry from the phrase book.</source>
1635        <translation>Kliknij tutaj aby usunąć wpis z ksiÄ…ÅŒki.</translation>
1636    </message>
1637    <message>
1638        <location/>
1639        <source>&amp;Remove Entry</source>
1640        <translation>&amp;Usuń wpis</translation>
1641    </message>
1642    <message>
1643        <location/>
1644        <source>Settin&amp;gs...</source>
1645        <translation>&amp;Ustawienia</translation>
1646    </message>
1647    <message>
1648        <location/>
1649        <source>Click here to close this window.</source>
1650        <translation>Kliknij tutaj aby zamknąć to okno.</translation>
1651    </message>
1652    <message>
1653        <location/>
1654        <source>Click here to save the changes made.</source>
1655        <translation>Kliknij tutaj aby zachować wprowadzone zmiany.</translation>
1656    </message>
1657    <message>
1658        <location/>
1659        <source>Close</source>
1660        <translation>Zamknij</translation>
1661    </message>
1662    <message>
1663        <location/>
1664        <source>&amp;Definition:</source>
1665        <translation>&amp;Definicja:</translation>
1666    </message>
1667    <message>
1668        <location/>
1669        <source>Edit Phrase Book</source>
1670        <translation>Edytuj ksiÄ…ÅŒkę wyraÅŒeń</translation>
1671    </message>
1672    <message>
1673        <location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.cpp" line="-1"/>
1674        <source>Qt Linguist</source>
1675        <translation>Qt Linguist</translation>
1676    </message>
1677    <message>
1678        <location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.ui"/>
1679        <source>&amp;Save</source>
1680        <translation>&amp;Zachowaj</translation>
1681    </message>
1682    <message>
1683        <location/>
1684        <source>S&amp;ource phrase:</source>
1685        <translation>WyraÅŒenie Åºródł&amp;owe:</translation>
1686    </message>
1687    <message>
1688        <location/>
1689        <source>This window allows you to add, modify, or delete entries in a phrase book.</source>
1690        <translation>To okno pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie wpisów w ksiÄ…ÅŒce.</translation>
1691    </message>
1692    <message>
1693        <location/>
1694        <source>This is a definition for the source phrase.</source>
1695        <translation>To jest definicja wyraÅŒenia Åºródłowego.</translation>
1696    </message>
1697    <message>
1698        <location/>
1699        <source>This is the phrase in the source language.</source>
1700        <translation>To jest wyraÅŒenie zapisane w języku Åºródłowym.</translation>
1701    </message>
1702    <message>
1703        <location/>
1704        <source>This is the phrase in the target language corresponding to the source phrase.</source>
1705        <translation>To jest wyraÅŒenie w języku docelowym odpowiadające wyraÅŒeniu w języku Åºródłowym.</translation>
1706    </message>
1707    <message>
1708        <location/>
1709        <source>&amp;Translation:</source>
1710        <translation>&amp;Tłumaczenie:</translation>
1711    </message>
1712    <message>
1713        <location filename="../tools/linguist/linguist/phrasebookbox.cpp" line="-143"/>
1714        <source></source>
1715        <comment>Go to Phrase &gt; Edit Phrase Book... The dialog that pops up is a PhraseBookBox.</comment>
1716        <translation></translation>
1717    </message>
1718</context>
1719<context>
1720    <name>PhraseModel</name>
1721    <message>
1722        <location filename="../tools/linguist/linguist/phrasemodel.cpp" line="+121"/>
1723        <source>Definition</source>
1724        <translation>Definicja</translation>
1725    </message>
1726    <message>
1727        <location line="-4"/>
1728        <source>Source phrase</source>
1729        <translation>WyraÅŒenie Åºródłowe</translation>
1730    </message>
1731    <message>
1732        <location line="+2"/>
1733        <source>Translation</source>
1734        <translation>Tłumaczenie</translation>
1735    </message>
1736</context>
1737<context>
1738    <name>PhraseView</name>
1739    <message>
1740        <location filename="../tools/linguist/linguist/phraseview.cpp" line="+121"/>
1741        <source>Insert</source>
1742        <translation>Wstaw</translation>
1743    </message>
1744    <message>
1745        <location line="+3"/>
1746        <source>Edit</source>
1747        <translation>Edycja</translation>
1748    </message>
1749    <message>
1750        <location line="+113"/>
1751        <source>Guess (%1)</source>
1752        <translation>Podpowiedź (%1)</translation>
1753    </message>
1754    <message>
1755        <location line="+2"/>
1756        <source>Guess</source>
1757        <translation>Podpowiedź</translation>
1758    </message>
1759</context>
1760<context>
1761    <name>QObject</name>
1762    <message>
1763        <location filename="../tools/linguist/shared/qm.cpp" line="+12"/>
1764        <source>Compiled Qt translations</source>
1765        <translation>Skompilowane tłumaczenia Qt</translation>
1766    </message>
1767    <message>
1768        <location filename="../tools/linguist/linguist/mainwindow.cpp" line="-1279"/>
1769        <source>Translation files (%1);;</source>
1770        <translation>Pliki z tłumaczeniami (%1);;</translation>
1771    </message>
1772    <message>
1773        <location line="+5"/>
1774        <source>All files (*)</source>
1775        <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
1776    </message>
1777    <message>
1778        <location filename="../tools/linguist/linguist/messagemodel.cpp" line="-1118"/>
1779        <location line="+18"/>
1780        <location line="+67"/>
1781        <location line="+39"/>
1782        <location line="+17"/>
1783        <location line="+15"/>
1784        <location filename="../tools/linguist/linguist/phrase.cpp" line="+196"/>
1785        <source>Qt Linguist</source>
1786        <translation>Qt Linguist</translation>
1787    </message>
1788    <message>
1789        <location filename="../tools/linguist/shared/cpp.cpp" line="+1072"/>
1790        <source>C++ source files</source>
1791        <translation>Pliki Åºródłowe C++</translation>
1792    </message>
1793    <message>
1794        <location filename="../tools/linguist/shared/java.cpp" line="+646"/>
1795        <source>Java source files</source>
1796        <translation>Pliki Åºródłowe Java</translation>
1797    </message>
1798    <message>
1799        <location filename="../tools/linguist/shared/po.cpp" line="+651"/>
1800        <source>GNU Gettext localization files</source>
1801        <translation>Pliki GNU Gettext</translation>
1802    </message>
1803    <message>
1804        <location filename="../tools/linguist/shared/qscript.cpp" line="+2399"/>
1805        <source>Qt Script source files</source>
1806        <translation>Pliki Åºródłowe Qt Script</translation>
1807    </message>
1808    <message>
1809        <location filename="../tools/linguist/shared/ts.cpp" line="+752"/>
1810        <source>Qt translation sources (format 1.1)</source>
1811        <translation>Źródła tlumaczeń Qt (format 1.1)</translation>
1812    </message>
1813    <message>
1814        <location line="+8"/>
1815        <source>Qt translation sources (format 2.0)</source>
1816        <translation>Źródła tlumaczeń Qt (format 2.0)</translation>
1817    </message>
1818    <message>
1819        <location line="+9"/>
1820        <source>Qt translation sources (latest format)</source>
1821        <translation type="unfinished"></translation>
1822    </message>
1823    <message>
1824        <source>Qt translation sources</source>
1825        <translation type="obsolete">Źródła tlumaczeń Qt</translation>
1826    </message>
1827    <message>
1828        <location filename="../tools/linguist/shared/ui.cpp" line="+213"/>
1829        <source>Qt Designer form files</source>
1830        <translation>Pliki z formularzami Qt Designer</translation>
1831    </message>
1832    <message>
1833        <location line="+9"/>
1834        <source>Qt Jambi form files</source>
1835        <translation>Pliki z formularzami Qt Jambi</translation>
1836    </message>
1837    <message>
1838        <location filename="../tools/linguist/shared/xliff.cpp" line="+817"/>
1839        <source>XLIFF localization files</source>
1840        <translation>Pliki XLIFF</translation>
1841    </message>
1842    <message>
1843        <location filename="../tools/linguist/shared/qph.cpp" line="+192"/>
1844        <source>Qt Linguist &apos;Phrase Book&apos;</source>
1845        <translation type="unfinished"></translation>
1846    </message>
1847</context>
1848<context>
1849    <name>SourceCodeView</name>
1850    <message>
1851        <location filename="../tools/linguist/linguist/sourcecodeview.cpp" line="+70"/>
1852        <source>&lt;i&gt;Source code not available&lt;/i&gt;</source>
1853        <translation>&lt;i&gt;Kod Åºródłowy nie jest dostępny&lt;/i&gt;</translation>
1854    </message>
1855    <message>
1856        <location line="+33"/>
1857        <source>&lt;i&gt;File %1 not available&lt;/i&gt;</source>
1858        <translation>&lt;i&gt;Plik %1 nie jest dostępny&lt;/i&gt;</translation>
1859    </message>
1860    <message>
1861        <location line="+5"/>
1862        <source>&lt;i&gt;File %1 not readable&lt;/i&gt;</source>
1863        <translation>&lt;i&gt;Nie moÅŒna odczytać pliku %1&lt;/i&gt;</translation>
1864    </message>
1865</context>
1866<context>
1867    <name>Statistics</name>
1868    <message>
1869        <location filename="../tools/linguist/linguist/statistics.ui"/>
1870        <source>0</source>
1871        <translation>0</translation>
1872    </message>
1873    <message>
1874        <location/>
1875        <source>Characters:</source>
1876        <translation>Znaków:</translation>
1877    </message>
1878    <message>
1879        <location/>
1880        <source>Characters (with spaces):</source>
1881        <translation>Znaków (ze spacjami):</translation>
1882    </message>
1883    <message>
1884        <location/>
1885        <source>Source</source>
1886        <translation>Źródło</translation>
1887    </message>
1888    <message>
1889        <location/>
1890        <source>Statistics</source>
1891        <translation>Statystyki</translation>
1892    </message>
1893    <message>
1894        <location/>
1895        <source>Translation</source>
1896        <translation>Tłumaczenie</translation>
1897    </message>
1898    <message>
1899        <location/>
1900        <source>Words:</source>
1901        <translation>Słów:</translation>
1902    </message>
1903    <message>
1904        <location/>
1905        <source>Close</source>
1906        <translation>Zamknij</translation>
1907    </message>
1908</context>
1909<context>
1910    <name>TrWindow</name>
1911    <message>
1912        <location filename="../tools/linguist/linguist/trwindow.cpp" line="+14"/>
1913        <source></source>
1914        <comment>This is the application&apos;s main window.</comment>
1915        <translation></translation>
1916    </message>
1917</context>
1918<context>
1919    <name>TranslateDialog</name>
1920    <message>
1921        <location filename="../tools/linguist/linguist/translatedialog.ui"/>
1922        <source>Cancel</source>
1923        <translation>Anuluj</translation>
1924    </message>
1925    <message>
1926        <location/>
1927        <source>Click here to close this window.</source>
1928        <translation>Kliknij tutaj aby zamknąć to okno.</translation>
1929    </message>
1930    <message>
1931        <location/>
1932        <source>Click here to find the next occurrence of the text you typed in.</source>
1933        <translation>Kliknij tutaj aby znaleźć następne wystąpienie wprowadzonego tekstu.</translation>
1934    </message>
1935    <message>
1936        <location/>
1937        <source>Find Next</source>
1938        <translation>Znajdź następny</translation>
1939    </message>
1940    <message>
1941        <location/>
1942        <source>Find &amp;source text:</source>
1943        <translation>Szukaj tek&amp;stu Åºródłowego:</translation>
1944    </message>
1945    <message>
1946        <location/>
1947        <source>Mark new translation as &amp;finished</source>
1948        <translation>Zaznacz nowe tłumaczenie jako &amp;zrobione</translation>
1949    </message>
1950    <message>
1951        <location/>
1952        <source>Match &amp;case</source>
1953        <translation>Uwzględniaj &amp;wielkość liter</translation>
1954    </message>
1955    <message>
1956        <location/>
1957        <source>Search options</source>
1958        <translation>Opcje szukania</translation>
1959    </message>
1960    <message>
1961        <location/>
1962        <source>Texts such as &apos;TeX&apos; and &apos;tex&apos; are considered as different when checked.</source>
1963        <translation>Jeśli zaznaczone, teksty &apos;TeX&apos; oraz &apos;tex&apos; są interpretowane jako róŌne.</translation>
1964    </message>
1965    <message>
1966        <location/>
1967        <source>This window allows you to search for some text in the translation source file.</source>
1968        <translation>To okno pozwala na szukanie tekstów w pliku Åºródłowym tłumaczenia.</translation>
1969    </message>
1970    <message>
1971        <location/>
1972        <source>Translate</source>
1973        <translation>Przetłumacz</translation>
1974    </message>
1975    <message>
1976        <location/>
1977        <source>Translate All</source>
1978        <translation>Przetłumacz wszystko</translation>
1979    </message>
1980    <message>
1981        <location/>
1982        <source>&amp;Translate to:</source>
1983        <translation>Prze&amp;tłumacz na:</translation>
1984    </message>
1985    <message>
1986        <location/>
1987        <source>Type in the text to search for.</source>
1988        <translation>Wprowadź tekst do wyszukania.</translation>
1989    </message>
1990</context>
1991<context>
1992    <name>TranslationSettingsDialog</name>
1993    <message>
1994        <location filename="../tools/linguist/linguist/translationsettingsdialog.cpp" line="+68"/>
1995        <source>Any Country</source>
1996        <translation>Dowolny kraj</translation>
1997    </message>
1998    <message>
1999        <location line="+11"/>
2000        <location line="+8"/>
2001        <source>Settings for &apos;%1&apos; - Qt Linguist</source>
2002        <translation>Ustawienia dla &apos;%1&apos; - Qt Linguist</translation>
2003    </message>
2004    <message>
2005        <location filename="../tools/linguist/linguist/translationsettings.ui"/>
2006        <source>Source language</source>
2007        <translation>Język Åºródłowy</translation>
2008    </message>
2009    <message>
2010        <location/>
2011        <source>Language</source>
2012        <translation>Język</translation>
2013    </message>
2014    <message>
2015        <location/>
2016        <source>Country/Region</source>
2017        <translation>Kraj/Region</translation>
2018    </message>
2019    <message>
2020        <location/>
2021        <source>Target language</source>
2022        <translation>Język docelowy</translation>
2023    </message>
2024</context>
2025</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.