source: branches/vendor/trolltech/qt/current/translations/assistant_adp_pl.ts @ 2

Last change on this file since 2 was 2, checked in by Dmitry A. Kuminov, 13 years ago

Initially imported qt-all-opensource-src-4.5.1 from Trolltech.

File size: 33.8 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<!DOCTYPE TS>
3<TS version="2.0" language="pl">
4<context>
5    <name>AssistantServer</name>
6    <message>
7        <location filename="../tools/assistant/compat/main.cpp" line="+225"/>
8        <source>Qt Assistant</source>
9        <translation>Qt Assistant</translation>
10    </message>
11    <message>
12        <location line="+1"/>
13        <source>Failed to bind to port %1</source>
14        <translation>Błąd podłączenia do portu %1</translation>
15    </message>
16</context>
17<context>
18    <name>FontPanel</name>
19    <message>
20        <location filename="../tools/shared/fontpanel/fontpanel.cpp" line="+63"/>
21        <source>Font</source>
22        <translation>Czcionka</translation>
23    </message>
24    <message>
25        <location line="+11"/>
26        <source>&amp;Writing system</source>
27        <translation>Sys&amp;tem pisania</translation>
28    </message>
29    <message>
30        <location line="+3"/>
31        <source>&amp;Family</source>
32        <translation>&amp;Rodzina</translation>
33    </message>
34    <message>
35        <location line="+4"/>
36        <source>&amp;Style</source>
37        <translation>&amp;Styl</translation>
38    </message>
39    <message>
40        <location line="+4"/>
41        <source>&amp;Point size</source>
42        <translation>&amp;Wielkość punktu</translation>
43    </message>
44</context>
45<context>
46    <name>FontSettingsDialog</name>
47    <message>
48        <location filename="../tools/assistant/compat/fontsettingsdialog.cpp" line="+63"/>
49        <source>Font Settings</source>
50        <translation>Ustawienia czcionki</translation>
51    </message>
52    <message>
53        <location line="+7"/>
54        <source>Font settings for:</source>
55        <translation>Ustawienia czcionki</translation>
56    </message>
57    <message>
58        <location line="+4"/>
59        <source>Browser</source>
60        <translation>przeglądarki</translation>
61    </message>
62    <message>
63        <location line="+1"/>
64        <source>Application</source>
65        <translation>aplikacji</translation>
66    </message>
67    <message>
68        <location line="+6"/>
69        <source>Use custom settings</source>
70        <translation>UÅŒyj własnych ustawień</translation>
71    </message>
72</context>
73<context>
74    <name>HelpDialog</name>
75    <message>
76        <location filename="../tools/assistant/compat/helpdialog.cpp" line="+279"/>
77        <source>Open Link in Current Tab</source>
78        <translation>Otwórz odsyłacz w bieŌącej karcie</translation>
79    </message>
80    <message>
81        <location line="+3"/>
82        <source>Open Link in New Window</source>
83        <translation>Otwórz odsyłacz w nowym oknie</translation>
84    </message>
85    <message>
86        <location line="+3"/>
87        <source>Open Link in New Tab</source>
88        <translation>Otwórz odsyłacz w nowej karcie</translation>
89    </message>
90    <message>
91        <location line="+73"/>
92        <location line="+82"/>
93        <source>Prepare...</source>
94        <translation>Przygotuj...</translation>
95    </message>
96    <message>
97        <location line="-64"/>
98        <location line="+16"/>
99        <location line="+661"/>
100        <source>Qt Assistant</source>
101        <translation>Qt Assistant</translation>
102    </message>
103    <message>
104        <location line="-677"/>
105        <source>Failed to load keyword index file
106Assistant will not work!</source>
107        <translation>Nie moÅŒna wczytać indeksu słów kluczowych
108Assistant nie będzie działał!</translation>
109    </message>
110    <message>
111        <location line="+17"/>
112        <source>Cannot open the index file %1</source>
113        <translation>Nie moÅŒna otworzyć indeksu %1</translation>
114    </message>
115    <message>
116        <location line="+58"/>
117        <location line="+124"/>
118        <location line="+8"/>
119        <source>Warning</source>
120        <translation>OstrzeÅŒenie</translation>
121    </message>
122    <message>
123        <location line="-131"/>
124        <location line="+124"/>
125        <source>Documentation file %1 does not exist!
126Skipping file.</source>
127        <translation>Plik dokumentacji %1 nie istnieje!
128Plik zostaje pominięty.</translation>
129    </message>
130    <message>
131        <location line="-112"/>
132        <location line="+133"/>
133        <source>Parse Error</source>
134        <translation>Błąd parsowania</translation>
135    </message>
136    <message>
137        <location line="-13"/>
138        <source>Documentation file %1 is not compatible!
139Skipping file.</source>
140        <translation>Plik dokumentacji %1 jest nieodpowiedni!
141Plik zostaje pominięty.</translation>
142    </message>
143    <message>
144        <location line="+48"/>
145        <location line="+469"/>
146        <source>Done</source>
147        <translation>Zrobione</translation>
148    </message>
149    <message>
150        <location line="-47"/>
151        <source>Failed to save fulltext search index
152Assistant will not work!</source>
153        <translation>Nie moÅŒna zapisać indeksu dla pełnego wyszukiwania
154Assistant nie będzie działał!</translation>
155    </message>
156    <message>
157        <location line="+29"/>
158        <source>Indexing files...</source>
159        <translation>Indeksowanie plików...</translation>
160    </message>
161    <message>
162        <location line="+15"/>
163        <source>Reading dictionary...</source>
164        <translation>Czytanie katalogu...</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <location line="+46"/>
168        <location line="+9"/>
169        <source>Full Text Search</source>
170        <translation>Pełne wyszukiwanie</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <location line="-8"/>
174        <source>Using a wildcard within phrases is not allowed.</source>
175        <translation>UÅŒywanie znacznika w wyraÅŒeniu nie jest dozwolone.</translation>
176    </message>
177    <message>
178        <location line="+9"/>
179        <source>The closing quotation mark is missing.</source>
180        <translation>Brakuje kończącego znaku cudzysłowu.</translation>
181    </message>
182    <message>
183        <location filename="../tools/assistant/compat/helpdialog.ui"/>
184        <source>Help</source>
185        <translation>Pomoc</translation>
186    </message>
187    <message>
188        <location/>
189        <source>&lt;b&gt;Help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Choose the topic you want help on from the contents list, or search the index for keywords.&lt;/p&gt;</source>
190        <translation>&lt;b&gt;Pomoc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Wybierz temat pomocy z listy dostępnych tematów bądź poszukaj słowa kluczowego w indeksie.&lt;/p&gt;</translation>
191    </message>
192    <message>
193        <location/>
194        <source>Displays help topics organized by category, index or bookmarks. Another tab inherits the full text search.</source>
195        <translation>Pokazuje listę tematów pomocy zorganizowaną w kategorie, indeks lub zakładki. Kolejna karta pozwala na pełne wyszukiwanie.</translation>
196    </message>
197    <message>
198        <location/>
199        <source>Con&amp;tents</source>
200        <translation>&amp;Spis treści</translation>
201    </message>
202    <message>
203        <location/>
204        <source>&lt;b&gt;Help topics organized by category.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Double-click an item to see the topics in that category. To view a topic, just double-click it.&lt;/p&gt;</source>
205        <translation>&lt;b&gt;Tematy pomocy zorganizowane w kategorie.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kliknij dwukrotnie na wybraną kategorię aby otworzyć listę jej tematów. Aby obejrzeć temat dwukrotnie kliknij go.&lt;/p&gt;</translation>
206    </message>
207    <message>
208        <location/>
209        <source>column 1</source>
210        <translation>kolumna 1</translation>
211    </message>
212    <message>
213        <location/>
214        <source>&amp;Index</source>
215        <translation>&amp;Indeks</translation>
216    </message>
217    <message>
218        <location/>
219        <source>&amp;Look For:</source>
220        <translation>&amp;Szukaj wyraÅŒenia:</translation>
221    </message>
222    <message>
223        <location/>
224        <source>Enter keyword</source>
225        <translation>Wprowadź słowo kluczowe</translation>
226    </message>
227    <message>
228        <location/>
229        <source>&lt;b&gt;Enter a keyword.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;The list will select an item that matches the entered string best.&lt;/p&gt;</source>
230        <translation>&lt;b&gt;Wprowadź słowo kluczowe.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lista wybierze temat który najbardziej odpowiada szukanemu wyraÅŒeniu.&lt;/p&gt;</translation>
231    </message>
232    <message>
233        <location/>
234        <source>&lt;b&gt;List of available help topics.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Double-click on an item to open its help page. If more than one is found, you must specify which page you want.&lt;/p&gt;</source>
235        <translation>&lt;b&gt;Lista dostępnych tematów pomocy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kliknij dwukrotnie na wybranym temacie aby otworzyć jego treść. Jeśli temat występuje w kilku kontekstach, dodatkowo naleÅŒy wybrać kontekst z listy.&lt;/p&gt;</translation>
236    </message>
237    <message>
238        <location/>
239        <source>&amp;Bookmarks</source>
240        <translation>&amp;Zakładki</translation>
241    </message>
242    <message>
243        <location/>
244        <source>Displays the list of bookmarks.</source>
245        <translation>Pokazuje listę zakładek.</translation>
246    </message>
247    <message>
248        <location/>
249        <source>Add new bookmark</source>
250        <translation>Dodaj nową zakładkę</translation>
251    </message>
252    <message>
253        <location/>
254        <source>Add the currently displayed page as a new bookmark.</source>
255        <translation>Dodaj bieŌącą stronę jako nową zakładkę.</translation>
256    </message>
257    <message>
258        <location/>
259        <source>&amp;New</source>
260        <translation>&amp;Nowa</translation>
261    </message>
262    <message>
263        <location/>
264        <source>Delete bookmark</source>
265        <translation>Usuń zakładkę</translation>
266    </message>
267    <message>
268        <location/>
269        <source>Delete the selected bookmark.</source>
270        <translation>Usuń zaznaczoną zakładkę.</translation>
271    </message>
272    <message>
273        <location/>
274        <source>&amp;Delete</source>
275        <translation>&amp;Usuń</translation>
276    </message>
277    <message>
278        <location/>
279        <source>&amp;Search</source>
280        <translation>&amp;Szukaj</translation>
281    </message>
282    <message>
283        <location/>
284        <source>Searching f&amp;or:</source>
285        <translation>&amp;Szukanie:</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <location/>
289        <source>Enter searchword(s).</source>
290        <translation>Wprowadź wyraÅŒenie(a) do szukania.</translation>
291    </message>
292    <message>
293        <location/>
294        <source>&lt;b&gt;Enter search word(s).&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enter here the word(s) you are looking for. The words may contain wildcards (*). For a sequence of words quote them.&lt;/p&gt;</source>
295        <translation>&lt;b&gt;Wprowadź wyraÅŒenie(a) do szukania.&lt;b&gt;&lt;p&gt;Wprowadź w tym okienku wyraÅŒenia, których szukasz. WyraÅŒenia mogą zawierać znaczniki (*). Dla wyszukania ciągu wyraÅŒeń umieść całość w cudzysłowie.&lt;/p&gt;</translation>
296    </message>
297    <message>
298        <location/>
299        <source>&lt;b&gt;Found documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This list contains all found documents from the last search. The documents are ordered, i.e. the first document has the most matches.&lt;/p&gt;</source>
300        <translation>&lt;b&gt;Znalezione dokumenty&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lista zawiera wszystkie znalezione dokumenty związane z ostatnim wyszukiwaniem. Dokumenty są poukładane w kolejności pod względem ilości trafień szukanego wyraÅŒenia.&lt;/p&gt;</translation>
301    </message>
302    <message>
303        <location/>
304        <source>Found &amp;Documents:</source>
305        <translation>Znalezione &amp;dokumenty:</translation>
306    </message>
307    <message>
308        <location/>
309        <source>Display the help page.</source>
310        <translation>PokaÅŒ stronę pomocy.</translation>
311    </message>
312    <message>
313        <location/>
314        <source>Display the help page for the full text search.</source>
315        <translation>PokaÅŒ stronę pomocy dla pełnego wyszukiwania.</translation>
316    </message>
317    <message>
318        <location/>
319        <source>He&amp;lp</source>
320        <translation>&amp;Pomoc</translation>
321    </message>
322    <message>
323        <location/>
324        <source>Start searching.</source>
325        <translation>Rozpocznij wyszukiwanie.</translation>
326    </message>
327    <message>
328        <location/>
329        <source>Pressing this button starts the search.</source>
330        <translation>Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie wyszukiwania.</translation>
331    </message>
332    <message>
333        <location/>
334        <source>Preparing...</source>
335        <translation>Przygotowywanie...</translation>
336    </message>
337    <message numerus="yes">
338        <location filename="../tools/assistant/compat/helpdialog.cpp" line="+7"/>
339        <source>%n document(s) found.</source>
340        <translation>
341            <numerusform>Znaleziono %n dokument.</numerusform>
342            <numerusform>Znaleziono %n dokumenty.</numerusform>
343            <numerusform>Znaleziono %n dokumentów.</numerusform>
344        </translation>
345    </message>
346</context>
347<context>
348    <name>HelpWindow</name>
349    <message>
350        <location filename="../tools/assistant/compat/helpwindow.cpp" line="+97"/>
351        <source>Help</source>
352        <translation>Pomoc</translation>
353    </message>
354    <message>
355        <location line="+1"/>
356        <source>Unable to launch web browser.
357</source>
358        <translation>Nie moÅŒna uruchomić przeglądarki internetowej.
359</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <location line="+28"/>
363        <source>Failed to open link: &apos;%1&apos;</source>
364        <translation>Nie moÅŒna otworzyć odsyłacza: &apos;%1&apos;</translation>
365    </message>
366    <message>
367        <location line="+1"/>
368        <source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;The page could not be found&lt;/h1&gt;&lt;br&gt;&lt;h3&gt;&apos;%1&apos;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;</source>
369        <translation>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Strona nie została znaleziona&lt;/h1&gt;&lt;br&gt;&lt;h3&gt;&apos;%1&apos;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;</translation>
370    </message>
371    <message>
372        <location line="+2"/>
373        <source>Error...</source>
374        <translation>Błąd...</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <location line="+61"/>
378        <source>Open Link in New Window Shift+LMB</source>
379        <translation>Otwórz odsyłacz w nowym oknie    Shift+LMB</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <location line="-2"/>
383        <source>Open Link in New Tab</source>
384        <translation>Otwórz odsyłacz w nowej karcie</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <location line="-89"/>
388        <source>OK</source>
389        <translation>OK</translation>
390    </message>
391    <message>
392        <location line="+86"/>
393        <source>Copy &amp;Link Location</source>
394        <translation>Skopiuj &amp;odsyłacz</translation>
395    </message>
396</context>
397<context>
398    <name>Index</name>
399    <message>
400        <location filename="../tools/assistant/compat/index.cpp" line="+385"/>
401        <source>Untitled</source>
402        <translation>Nienazwany</translation>
403    </message>
404</context>
405<context>
406    <name>MainWindow</name>
407    <message>
408        <location filename="../tools/assistant/compat/mainwindow.cpp" line="+103"/>
409        <source>Sidebar</source>
410        <translation>Panel</translation>
411    </message>
412    <message>
413        <location line="+18"/>
414        <source>&amp;Window</source>
415        <translation>&amp;Okno</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <location line="+2"/>
419        <source>Minimize</source>
420        <translation>Minimalizuj</translation>
421    </message>
422    <message>
423        <location line="+1"/>
424        <source>Ctrl+M</source>
425        <translation>Ctrl+M</translation>
426    </message>
427    <message>
428        <location line="+34"/>
429        <source>Initializing Qt Assistant...</source>
430        <translation>Inicjalizowanie Qt Assistant...</translation>
431    </message>
432    <message>
433        <location line="+26"/>
434        <source>SHIFT+CTRL+=</source>
435        <translation>SHIFT+CTRL+=</translation>
436    </message>
437    <message>
438        <location line="+4"/>
439        <source>Ctrl+T</source>
440        <translation>Ctrl+T</translation>
441    </message>
442    <message>
443        <location line="+1"/>
444        <source>Ctrl+I</source>
445        <translation>Ctrl+I</translation>
446    </message>
447    <message>
448        <location line="+1"/>
449        <source>Ctrl+B</source>
450        <translation>Ctrl+B</translation>
451    </message>
452    <message>
453        <location line="+1"/>
454        <source>Ctrl+S</source>
455        <translation>Ctrl+S</translation>
456    </message>
457    <message>
458        <location filename="../tools/assistant/compat/mainwindow.ui"/>
459        <source>Ctrl+W</source>
460        <translation>Ctrl+W</translation>
461    </message>
462    <message>
463        <location filename="../tools/assistant/compat/mainwindow.cpp" line="+1"/>
464        <source>Ctrl+]</source>
465        <translation>Ctrl+]</translation>
466    </message>
467    <message>
468        <location line="+1"/>
469        <source>Ctrl+[</source>
470        <translation>Ctrl+[</translation>
471    </message>
472    <message>
473        <location line="+7"/>
474        <source>Views</source>
475        <translation>Widoki</translation>
476    </message>
477    <message>
478        <location line="+80"/>
479        <source>Displays the main page of a specific documentation set.</source>
480        <translation>Pokazuje główną stronę wybranego zestawu dokumentacji.</translation>
481    </message>
482    <message>
483        <source>Open Source Edition</source>
484        <translation type="obsolete">Wydanie Open Source</translation>
485    </message>
486    <message>
487        <source>This version of Qt Assistant is part of the Qt Open Source Edition, for use in the development of Open Source applications. Qt is a comprehensive C++ framework for cross-platform application development.</source>
488        <translation type="obsolete">Ta wersja Qt Assistant jest częścią wydania Qt Open Source, przeznaczonego do tworzenia aplikacji Open Source. Qt zawiera obszerny zestaw bibliotek wykorzystywanych do pisania przenośnych aplikacji.</translation>
489    </message>
490    <message>
491        <location line="+49"/>
492        <location line="+1"/>
493        <source>Qt Assistant</source>
494        <translation>Qt Assistant</translation>
495    </message>
496    <message>
497        <location line="+19"/>
498        <source>Failed to open about application contents in file: &apos;%1&apos;</source>
499        <translation>Nie moÅŒna otworzyć pliku: &apos;%1&apos; z informacjami o aplikacji</translation>
500    </message>
501    <message>
502        <location line="+201"/>
503        <source>...</source>
504        <translation>...</translation>
505    </message>
506    <message>
507        <location line="+238"/>
508        <location line="+6"/>
509        <source>Save Page</source>
510        <translation>Zapisz stronę</translation>
511    </message>
512    <message>
513        <location line="+0"/>
514        <source>Cannot open file for writing!</source>
515        <translation>Nie moÅŒna otworzyć pliku do zapisu!</translation>
516    </message>
517    <message>
518        <source>Qt Assistant by Trolltech</source>
519        <translation type="obsolete">Qt Assistant Trolltech&apos;a</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <location filename="../tools/assistant/compat/mainwindow.ui"/>
523        <source>Qt Assistant by Nokia</source>
524        <translation type="unfinished"></translation>
525    </message>
526    <message>
527        <location/>
528        <source>Toolbar</source>
529        <translation>Pasek główny</translation>
530    </message>
531    <message>
532        <location/>
533        <source>Go</source>
534        <translation>Pasek z odsyłaczami</translation>
535    </message>
536    <message>
537        <location/>
538        <source>&amp;Help</source>
539        <translation>&amp;Pomoc</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <location/>
543        <source>&amp;File</source>
544        <translation>&amp;Plik</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <location/>
548        <source>Boo&amp;kmarks</source>
549        <translation>&amp;Zakładki</translation>
550    </message>
551    <message>
552        <location/>
553        <source>&amp;Go</source>
554        <translation>&amp;Nawigacja</translation>
555    </message>
556    <message>
557        <location/>
558        <source>&amp;View</source>
559        <translation>&amp;Widok</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <location/>
563        <source>&amp;Edit</source>
564        <translation>&amp;Edycja</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <location/>
568        <source>&amp;Print...</source>
569        <translation>Wy&amp;drukuj...</translation>
570    </message>
571    <message>
572        <location/>
573        <source>Print the currently displayed page.</source>
574        <translation>Wydrukuj bieŌącą stronę.</translation>
575    </message>
576    <message>
577        <location/>
578        <source>Ctrl+P</source>
579        <translation>Ctrl+P</translation>
580    </message>
581    <message>
582        <location/>
583        <source>E&amp;xit</source>
584        <translation>&amp;Zakończ</translation>
585    </message>
586    <message>
587        <location/>
588        <source>Quit Qt Assistant.</source>
589        <translation>Zakończ Qt Assistant.</translation>
590    </message>
591    <message>
592        <location/>
593        <source>Ctrl+Q</source>
594        <translation>Ctrl+Q</translation>
595    </message>
596    <message>
597        <location/>
598        <source>&amp;Copy</source>
599        <translation>S&amp;kopiuj</translation>
600    </message>
601    <message>
602        <location/>
603        <source>Copy the selected text to the clipboard.</source>
604        <translation>Skopiuj wybrany tekst do schowka.</translation>
605    </message>
606    <message>
607        <location/>
608        <source>Ctrl+C</source>
609        <translation>Ctrl+C</translation>
610    </message>
611    <message>
612        <location/>
613        <source>&amp;Find in Text...</source>
614        <translation>&amp;Znajdź w tekście...</translation>
615    </message>
616    <message>
617        <location/>
618        <source>Open the Find dialog. Qt Assistant will search the currently displayed page for the text you enter.</source>
619        <translation>Otwórz okno szukania. Qt Assistant będzie przeszukiwał bieŌącą stronę dla podanego tekstu.</translation>
620    </message>
621    <message>
622        <location/>
623        <source>Ctrl+F</source>
624        <translation>Ctrl+F</translation>
625    </message>
626    <message>
627        <location/>
628        <source>Find &amp;Next</source>
629        <translation>Znajdź &amp;następne</translation>
630    </message>
631    <message>
632        <location/>
633        <source>F3</source>
634        <translation>F3</translation>
635    </message>
636    <message>
637        <location/>
638        <source>Find &amp;Previous</source>
639        <translation>Znajdź &amp;poprzednie</translation>
640    </message>
641    <message>
642        <location/>
643        <source>Shift+F3</source>
644        <translation>Shift+F3</translation>
645    </message>
646    <message>
647        <location/>
648        <source>&amp;Home</source>
649        <translation>Strona &amp;startowa</translation>
650    </message>
651    <message>
652        <location/>
653        <source>Go to the home page. Qt Assistant&apos;s home page is the Qt Reference Documentation.</source>
654        <translation>Przejdź do strony startowej. Strona startowa Qt Assistant jest główną stroną dokumentacji Qt.</translation>
655    </message>
656    <message>
657        <location/>
658        <source>Ctrl+Home</source>
659        <translation>Ctrl+Home</translation>
660    </message>
661    <message>
662        <location/>
663        <source>&amp;Previous</source>
664        <translation>&amp;Poprzednia strona</translation>
665    </message>
666    <message>
667        <location/>
668        <source>Go to the previous page.</source>
669        <translation>Przejdź do poprzedniej strony.</translation>
670    </message>
671    <message>
672        <location/>
673        <source>Alt+Left</source>
674        <translation>Alt+Left</translation>
675    </message>
676    <message>
677        <location/>
678        <source>&amp;Next</source>
679        <translation>&amp;Następna strona</translation>
680    </message>
681    <message>
682        <location/>
683        <source>Go to the next page.</source>
684        <translation>Przejdź do następnej strony.</translation>
685    </message>
686    <message>
687        <location/>
688        <source>Alt+Right</source>
689        <translation>Alt+Right</translation>
690    </message>
691    <message>
692        <location/>
693        <source>About Qt Assistant</source>
694        <translation>Informacje o Qt Assistant</translation>
695    </message>
696    <message>
697        <location/>
698        <source>Display further information about Qt Assistant.</source>
699        <translation>PokaÅŒ dalsze informacje o Qt Assistant.</translation>
700    </message>
701    <message>
702        <location/>
703        <source>About Qt</source>
704        <translation>Informacje o Qt</translation>
705    </message>
706    <message>
707        <location/>
708        <source>Zoom &amp;in</source>
709        <translation>Po&amp;większ</translation>
710    </message>
711    <message>
712        <location/>
713        <source>Zoom in on the document, i.e. increase the font size.</source>
714        <translation>Powiększ rozmiar czcionek w dokumencie.</translation>
715    </message>
716    <message>
717        <location/>
718        <source>Ctrl++</source>
719        <translation>Ctrl++</translation>
720    </message>
721    <message>
722        <location/>
723        <source>Zoom &amp;out</source>
724        <translation>Po&amp;mniejsz</translation>
725    </message>
726    <message>
727        <location/>
728        <source>Zoom out on the document, i.e. decrease the font size.</source>
729        <translation>Pomniejsz rozmiar czcionek w dokumencie.</translation>
730    </message>
731    <message>
732        <location/>
733        <source>Ctrl+-</source>
734        <translation>Ctrl+-</translation>
735    </message>
736    <message>
737        <location/>
738        <source>New Window</source>
739        <translation>Nowe okno</translation>
740    </message>
741    <message>
742        <location/>
743        <source>Open a new window.</source>
744        <translation>Otwórz nowe okno.</translation>
745    </message>
746    <message>
747        <location/>
748        <source>Ctrl+N</source>
749        <translation>Ctrl+N</translation>
750    </message>
751    <message>
752        <location/>
753        <source>&amp;Close</source>
754        <translation>Za&amp;mknij</translation>
755    </message>
756    <message>
757        <location/>
758        <source>Close the current window.</source>
759        <translation>Zamknij bieŌące okno.</translation>
760    </message>
761    <message>
762        <location/>
763        <source>&amp;Add Bookmark</source>
764        <translation>&amp;Dodaj zakładkę</translation>
765    </message>
766    <message>
767        <location/>
768        <source>Add the currently displayed page as a new bookmark.</source>
769        <translation>Dodaj bieŌącą stronę jako nową zakładkę.</translation>
770    </message>
771    <message>
772        <location/>
773        <source>What&apos;s This?</source>
774        <translation>Co to jest?</translation>
775    </message>
776    <message>
777        <location/>
778        <source>&quot;What&apos;s This?&quot; context sensitive help.</source>
779        <translation>&quot;Co to jest?&quot; jest pomocą kontekstową.</translation>
780    </message>
781    <message>
782        <location/>
783        <source>Shift+F1</source>
784        <translation>Shift+F1</translation>
785    </message>
786    <message>
787        <location/>
788        <source>Add Tab</source>
789        <translation>Dodaj kartę</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <location/>
793        <source>Ctrl+Alt+N</source>
794        <translation>Ctrl+Alt+N</translation>
795    </message>
796    <message>
797        <location/>
798        <source>Next Tab</source>
799        <translation>Następna karta</translation>
800    </message>
801    <message>
802        <location/>
803        <source>Ctrl+Alt+Right</source>
804        <translation>Ctrl+Alt+Right</translation>
805    </message>
806    <message>
807        <location/>
808        <source>Previous Tab</source>
809        <translation>Poprzednia karta</translation>
810    </message>
811    <message>
812        <location/>
813        <source>Ctrl+Alt+Left</source>
814        <translation>Ctrl+Alt+Left</translation>
815    </message>
816    <message>
817        <location/>
818        <source>Close Tab</source>
819        <translation>Zamknij kartę</translation>
820    </message>
821    <message>
822        <location/>
823        <source>Ctrl+Alt+Q</source>
824        <translation>Ctrl+Alt+Q</translation>
825    </message>
826    <message>
827        <location/>
828        <source>Qt Assistant Manual</source>
829        <translation>Podręcznik Qt Assistant</translation>
830    </message>
831    <message>
832        <location/>
833        <source>F1</source>
834        <translation>F1</translation>
835    </message>
836    <message>
837        <location/>
838        <source>Save Page As...</source>
839        <translation>Zapisz stronę jako...</translation>
840    </message>
841    <message>
842        <location/>
843        <source>Ctrl+Alt+S</source>
844        <translation>Ctrl+Alt+S</translation>
845    </message>
846    <message>
847        <location/>
848        <source>Sync with Table of Contents</source>
849        <translation>Znajdź bieŌącą stronę w spisie treści</translation>
850    </message>
851    <message>
852        <location/>
853        <source>Select the page in contents tab.</source>
854        <translation>Wybierz stronę w karcie ze spisem treści.</translation>
855    </message>
856    <message>
857        <location/>
858        <source>Font Settings...</source>
859        <translation>Ustawienia czcionki...</translation>
860    </message>
861    <message>
862        <source>You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications. Please see &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.</source>
863        <translation type="obsolete">Aby móc tworzyć przy pomocy Qt własne aplikacje bez publikowania kodu (closed source) potrzebujesz wydania komercyjnego. Opis sposobów licencjonowania Qt znajduje się na stronie &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model.html&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model.html&lt;/a&gt;.</translation>
864    </message>
865</context>
866<context>
867    <name>QObject</name>
868    <message>
869        <source>Qt Assistant by Trolltech</source>
870        <translation type="obsolete">Qt Assistant Trolltech&apos;a</translation>
871    </message>
872    <message>
873        <location filename="../tools/assistant/compat/config.cpp" line="+350"/>
874        <source>Qt Assistant by Nokia</source>
875        <translation type="unfinished"></translation>
876    </message>
877</context>
878<context>
879    <name>TabbedBrowser</name>
880    <message>
881        <location filename="../tools/assistant/compat/tabbedbrowser.cpp" line="+149"/>
882        <source>...</source>
883        <translation>...</translation>
884    </message>
885    <message>
886        <location line="+86"/>
887        <source>Add page</source>
888        <translation>Dodaj kartę</translation>
889    </message>
890    <message>
891        <location line="+9"/>
892        <source>Close page</source>
893        <translation>Zamknij kartę</translation>
894    </message>
895    <message>
896        <location filename="../tools/assistant/compat/tabbedbrowser.ui"/>
897        <source>TabbedBrowser</source>
898        <translation>Przeglądarka z kartami</translation>
899    </message>
900    <message>
901        <location/>
902        <source>Untitled</source>
903        <translation>Nienazwany</translation>
904    </message>
905    <message>
906        <location/>
907        <source>Previous</source>
908        <translation>Poprzedni</translation>
909    </message>
910    <message>
911        <location/>
912        <source>Next</source>
913        <translation>Następny</translation>
914    </message>
915    <message>
916        <location/>
917        <source>Case Sensitive</source>
918        <translation>Uwzględniaj wielkość liter</translation>
919    </message>
920    <message>
921        <location/>
922        <source>Whole words</source>
923        <translation>Wszystkie wyrazy</translation>
924    </message>
925    <message>
926        <location/>
927        <source>&lt;img src=&quot;:/trolltech/assistant/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Search wrapped</source>
928        <translation>&lt;img src=&quot;:/trolltech/assistant/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Szukanie od początku</translation>
929    </message>
930    <message>
931        <location filename="../tools/assistant/compat/tabbedbrowser.cpp" line="+243"/>
932        <source>New Tab</source>
933        <translation>Nowa karta</translation>
934    </message>
935    <message>
936        <location line="+1"/>
937        <source>Close Tab</source>
938        <translation>Zamknij kartę</translation>
939    </message>
940    <message>
941        <location line="+1"/>
942        <source>Close Other Tabs</source>
943        <translation>Zamknij pozostałe karty</translation>
944    </message>
945</context>
946<context>
947    <name>TopicChooser</name>
948    <message>
949        <location filename="../tools/assistant/compat/topicchooser.cpp" line="+56"/>
950        <source>Choose a topic for &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
951        <translation>Wybierz temat dla &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
952    </message>
953    <message>
954        <location filename="../tools/assistant/compat/topicchooser.ui"/>
955        <source>Choose Topic</source>
956        <translation>Wybierz temat</translation>
957    </message>
958    <message>
959        <location/>
960        <source>Select a topic from the list and click the &lt;b&gt;Display&lt;/b&gt;-button to open the online help.</source>
961        <translation>Wybierz temat z listy i kliknij przycisk &lt;b&gt;PokaÅŒ&lt;/b&gt; aby otworzyć pomoc (online).</translation>
962    </message>
963    <message>
964        <location/>
965        <source>&amp;Topics</source>
966        <translation>&amp;Tematy</translation>
967    </message>
968    <message>
969        <location/>
970        <source>Displays a list of available help topics for the keyword.</source>
971        <translation>Pokazuje listę dostępnych tematów pomocy dla szukanego wyraÅŒenia.</translation>
972    </message>
973    <message>
974        <location/>
975        <source>&amp;Display</source>
976        <translation>Pok&amp;aÅŒ</translation>
977    </message>
978    <message>
979        <location/>
980        <source>Open the topic selected in the list.</source>
981        <translation>Otwórz wybrany na liście temat.</translation>
982    </message>
983    <message>
984        <location/>
985        <source>&amp;Close</source>
986        <translation>Za&amp;mknij</translation>
987    </message>
988    <message>
989        <location/>
990        <source>Close the Dialog.</source>
991        <translation>Zamknij okno.</translation>
992    </message>
993</context>
994</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.