source: branches/vendor/trolltech/qt/current/tools/configure/configure.pro @ 2

Last change on this file since 2 was 2, checked in by Dmitry A. Kuminov, 12 years ago

Initially imported qt-all-opensource-src-4.5.1 from Trolltech.

File size: 5.1 KB
Line 
1TARGET    = configure
2DESTDIR   = ../..
3
4CONFIG   += console flat
5CONFIG   -= moc qt
6DEFINES  = QT_NODLL QT_NO_CODECS QT_NO_TEXTCODEC QT_NO_UNICODETABLES QT_LITE_COMPONENT QT_NO_STL QT_NO_COMPRESS QT_BUILD_QMAKE QT_NO_THREAD QT_NO_QOBJECT _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
7
8
9win32 : LIBS += -lole32 -ladvapi32
10win32-msvc.net | win32-msvc2* : QMAKE_CXXFLAGS += /EHsc
11win32-g++ : LIBS += -luuid
12
13win32-msvc* {
14    QMAKE_CFLAGS_RELEASE -= -MD
15    QMAKE_CFLAGS_DEBUG -= -MDd
16    QMAKE_CXXFLAGS_RELEASE -= -MD
17    QMAKE_CXXFLAGS_DEBUG -= -MDd
18}
19
20PRECOMPILED_HEADER = configure_pch.h
21
22INCPATH += $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/arch/generic \
23           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/global \
24           $$QT_BUILD_TREE/include \
25           $$QT_BUILD_TREE/include/QtCore \
26
27HEADERS  = configureapp.h environment.h tools.h\
28           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qbytearray.h \
29           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qbytearraymatcher.h \
30           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qchar.h \
31           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qhash.h \
32           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qlist.h \
33           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qlocale.h \
34           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qvector.h \
35           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/codecs/qtextcodec.h \
36           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/global/qglobal.h \
37           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/global/qnumeric.h \
38           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qbuffer.h \
39           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qdatastream.h \
40           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qdir.h \
41           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qdiriterator.h \
42           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfile.h \
43           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfileinfo.h \
44           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfsfileengine.h \
45           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfsfileengine_iterator_p.h \
46           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qiodevice.h \
47           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qtextstream.h \
48           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qtemporaryfile.h \
49           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qbitarray.h \
50           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qdatetime.h \
51           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qmap.h \
52           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qregexp.h \
53           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qstring.h \
54           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qstringlist.h \
55           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qstringmatcher.h \
56           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qunicodetables_p.h
57
58
59SOURCES  = main.cpp configureapp.cpp environment.cpp tools.cpp \
60           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qbytearray.cpp \
61           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qbytearraymatcher.cpp \
62           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qchar.cpp \
63           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qhash.cpp \
64           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qlistdata.cpp \
65           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qlocale.cpp \
66           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qvector.cpp \
67           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/codecs/qtextcodec.cpp \
68           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/global/qglobal.cpp \
69           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/global/qnumeric.cpp \
70           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qbuffer.cpp \
71           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qdatastream.cpp \
72           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qdir.cpp \
73           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qdiriterator.cpp \
74           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfile.cpp \
75           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfileinfo.cpp \
76           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qabstractfileengine.cpp \
77           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfsfileengine.cpp \
78           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfsfileengine_iterator.cpp \
79           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfsfileengine_iterator_win.cpp \
80           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qiodevice.cpp \
81           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qtextstream.cpp \
82           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qtemporaryfile.cpp \
83           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qbitarray.cpp \
84           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qdatetime.cpp \
85           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qmap.cpp \
86           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qregexp.cpp \
87           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qstring.cpp \
88           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qstringlist.cpp \
89           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qstringmatcher.cpp \
90           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qunicodetables.cpp \
91           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qvsnprintf.cpp \
92           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/kernel/qvariant.cpp \
93           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qurl.cpp \
94           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qline.cpp \
95           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qsize.cpp \
96           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qpoint.cpp \
97           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/tools/qrect.cpp \
98           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/kernel/qmetatype.cpp \
99           $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/global/qmalloc.cpp
100
101win32:SOURCES += $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/io/qfsfileengine_win.cpp
102
103DEFINES += COMMERCIAL_VERSION
104
105INCLUDEPATH += $$QT_SOURCE_TREE/src/corelib/arch/generic \
106               $$QT_SOURCE_TREE/include/QtCore \
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.