Ignore:
Timestamp:
Sep 12, 2016, 2:10:20 PM (5 years ago)
Author:
Lewis Rosenthal
Message:

Move misplaced file

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/Lucide/readme_cs.txt

  r542 r562  
  1919         PDF                   ZmØna velikosti, rotace, navigace, vìbØr
  2020                               textu, hled n¡, asynchronn¡ vykreslov n¡,
  21                                tisk ve form tu PostScript
   21                               vyplåov n¡ formul ý
   22, tisk ve form tu PostScript
  2223
  2324         DJVU                  ZmØna velikosti, tisk ve form tu PostScript
   
  2627  --------------------------------------------------------------------------
  2728
   29:: Srovn n¡ s n strojem qPDFView ::
   30
   31N stroje Lucide i qPDFView oba vyu§¡vaj¡ k vykreslov n¡ soubor
   32 PDF knihovnu
   33poppler. Vnitýn¡ rozd¡ly mezi obØma programy zp
   34sobuj¡ rychlejç¡ vykreslov n¡
   35nØkterìch soubor
   36 v jednom z obou program
   37 ne§ v druh‚m. CelkovØ se pociœujeme,
   38§e Lucide m  u§ivatelsk‚ rozhran¡ bli§ç¡ (pýirozenØjç¡) pro syst‚m OS/2 a je
   39pro pou§it¡ pod t¡mto syst‚mem vhodnØjç¡. Ka§dì u§ivatel si m
   40§e zvolit, kterì
   41z obou n stroj
   42 l‚pe vyhovuje jeho potýeb m.
   43
   44
  2845:: Po§adavky ::
  2946
  30 Program Lucide vy§aduje n sleduj¡c¡ bal¡ky:
   47K nainstalov n¡ vçeho potýebn‚ho najednou z n stroje Arca Noe Package Manager
   48zkop¡rujte n sleduj¡c¡ ýetØzec do dialogov‚ho okna rychl‚ instalace (Quick
   49install):
   50
   51    libc libgcc1 libgcc-fwd poppler poppler-data uclip
   52
   53
   54Program Lucide konkr‚tnØ vy§aduje n sleduj¡c¡ bal¡ky:
  3155
  3256  - libc 0.6.6:
  3357  - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0.6.6-csd6.zip (form t zip)
  3458    nebo ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0_6_6-csd6.wpi (form t WarpIn)
  35       or "yum install libc" (from the netlabs-rel repository)
   59      nebo "yum install libc" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
  3660  - gcc492.dll:
  3761    - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/gcc4core-1_3_1.wpi (form t WarpIn)
  38       or "yum install libgcc1 libgcc-fwd" (from the netlabs-rel repository)
  39   - poppler 0.42.0 library needs to be installed to view PDFs:
  40     - "yum install poppler", can be installed from netlabs-rel repository
   62      nebo "yum install libgcc1 libgcc-fwd" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
   63  - k prohl¡§en¡ soubor
   64 PDF mus¡ bìt nainstalovan  knihovna poppler 0.42.0:
   65    - "yum install poppler", lze nainstalovat z £lo§içtØ netlabs-rel
  4166
  4267
   
  4469kompatibiln¡m s bal¡em OpenOffice.org, mus¡te nainstalovat bal¡k UClip
  4570(rozç¡ýen  podpora schr nky syst‚mu OS/2, standardn¡ souŸ st syst‚mu
  46 eComStation verze 2.0 RC1 a vyçç¡):
   71eComStation verze 2.0 RC1 a vyçç¡ a tak‚ ArcaOS Blue Lion):
  4772
  4873  - http://hobbes.nmsu.edu/cgi-bin/h-search?key=UClip
   
  5075Voliteln‚: chcete-li pou§¡vat Japonsk‚ fonty, potýebujete bal¡Ÿek poppler-data.
  5176
   77  - "yum install poppler-data" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
   78  (pý¡padnØ:
  5279  - Rozbalte 4 adres ýe z bal¡Ÿku dostupn‚ho na http://poppler.freedesktop.org
  53     do adres ýe %unixroot%/usr/local/share/poppler nebo do adres ýe
  54     obsahuj¡c¡ho nainstalovanì soubor lucide.exe.
   80    do adres ýe %unixroot%/usr/local/share/poppler nebo do adres ýe,
   81    do kter‚ho je nainstalovanì soubor lucide.exe.
  5582  - Zkontrolujte, §e m te nainstalovanì font "Times New Roman WT J". Tento font
  56     je pou§itì jako z lo§n¡ varianta.
   83    je pou§itì jako z lo§n¡ varianta.)
  5784
  5885Tisk ve form tu PostScript vy§aduje tisk rnu podporuj¡c¡ tento standard
  59 (pscript.drv).
   86(pscript.drv nebo psprint.drv).
  6087
  6188
  6289éplnì seznam funkcionalit a rozç¡ýen¡ najdete v syst‚mu TRAC pro Lucide na:
  6390
  64   http://svn.netlabs.org/lucide/
   91  https://trac.netlabs.org/lucide/
  6592
  6693Najdete-li jak‚koli chyby, zaregistrujte je tak‚ v syst‚mu TRAC - viz:
  6794
  68   http://svn.netlabs.org/lucide/newticket
   95  https://trac.netlabs.org/lucide/newticket
  6996
  7097Pros¡m, ovØýte si, §e jste pro sv
   
  75102:: Zn m‚ probl‚my/omezen¡ ::
  76103
  77 Obecn‚: Tisk sudìch/lichìch str nek nen¡ k dispozici pro tisk ve form tu
  78         PostScript.
  79           ( http://svn.netlabs.org/lucide/ticket/87#comment:4 )
   104Viz: https://trac.netlabs.org/lucide/report/1
   105
   106
   107:: Moduly týet¡ch stran ::
   108
   109GBM (Generalised Bitmap Module) je knihovna pro pr ci s mnoha r
   110znìmi form ty
   111soubor
   112 pro bitov‚ mapy. Pýich z¡ se sadou u§iteŸnìch n stroj
   113 pro manipulace
   114s bitovìmi mapami a konverze form t
   115 z pý¡kazov‚ ý dky. V t‚to verzi je nav¡c
   116obsa§en  podpora form t
   117 BMP, JPG, JP2, PNG, TIF, PBM, PGM, PPM, PNM, XPM, JBG
   118a RAW.
   119
   120http://hobbes.nmsu.edu/h-search.php?key=gbmos2pm160_gbm176_lu143_moz147_bin_wpi
   121
   122Pozn mka: Pokud pro vykreslov n¡ obr zk
   123 JPG pou§¡v te GBM, je vhodn‚ zabr nit
   124konflikt
   125m zak z n¡m modulu JPG dod van‚ho s Lucide (viz tiket #236). Toho lze
   126snadno dos hnout pýejmenov n¡ souboru lujpeg.dll v adres ýi programu Lucide
   127na lujpeg.dl_ ve chv¡li, kdy Lucide nebا¡. Pro opØtovn‚ povolen¡ obsa§en‚ho
   128modulu JPG jednoduçe pýejmenujte soubor na jeho p
   129vodn¡ jm‚no a nastartujte
   130Lucide.
  80131
  81132
   
  99150
  100151
  101 :: Licence do verze 1.21 ::
   152:: Licence do verze 1.21 (vŸetnØ) ::
  102153
  103154Prohl¡§eŸ Lucide verze 1.21 a ni§ç¡ je licencov n pouze pro pou§it¡ se syst‚mem
   
  115166International podØkovat.
  116167
   168Od verze 1.3.6 d le se rozhodla firma Arca Noae, LLC podpoýit vìvoj Lucide.
   169Lucide z
   170st v  v re§imu open source a pod dvoj¡ licenc¡.
   171
  117172Od verze 1.3.0 je program Lucide uvolnØn a distribuov n pod licenc¡ CDDL/LGPL.
  118173
   
  127182
  128183http://www.netlabs.org
  129 http://www.ecomstation.com
   184https://www.arcanoae.com
  130185
  131186
   
  135190(c) 2010-2011 Dmitriy Kuminov, netlabs.org
  136191    ve spolupr ci se Serenity Systems International
  137 
   192(c) 2016 netlabs.org
   193    ve spolupr ci s Arca Noae, LLC
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.