Changeset 173 for trunk/Lucide/BIN


Ignore:
Timestamp:
Dec 31, 2006, 5:14:33 PM (15 years ago)
Author:
Eugene Romanenko
Message:

Russian NLS

Location:
trunk/Lucide/BIN
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide.lng

  r162 r173  
  3333MENU_ROTATE_CW=~Rotate 90ø CW
  3434MENU_ROTATE_CCW=Rotate 90ø ~CCW
  35 MENU_SHOW_NAV_PANE=~Show navigation pane
  3635MENU_SINGLE_PAGE=~Single page
  3736MENU_CONTINUOUS=C~ontinuous
   
  3938MENU_FONTS_INFO=Fonts ~info...
  4039MENU_WINDOW=~Window
   40MENU_SHOW_NAV_PANE=~Show navigation pane
  4141MENU_MAXVIEW=~Maximized view\tF11
  4242MENU_FULLSCREEN=~Fullscreen\tCtrl+L
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide_da.lng

  r137 r173  
  3232MENU_ROTATE_CW=~Drej 90ø Med Uret
  3333MENU_ROTATE_CCW=Drej 90ø ~Mod Uret
  34 MENU_SHOW_NAV_PANE=~Vis navigations panel
  3534MENU_SINGLE_PAGE=~Single page
  3635MENU_CONTINUOUS=K~ontinuerlig
  3736MENU_WINDOW=~Vindue
   37MENU_SHOW_NAV_PANE=~Vis navigations panel
  3838MENU_MAXVIEW=~Maximeret vindue\tF11
  3939MENU_FULLSCREEN=~Fuldsk‘rm\tCtrl+L
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide_de.lng

  r158 r173  
  3131MENU_ROTATE_CW=90ø im UZS ~drehen
  3232MENU_ROTATE_CCW=90ø gegen ~UZS drehen
  33 MENU_SHOW_NAV_PANE=~Navigator anzeigen
  3433MENU_SINGLE_PAGE=Einzelne Sei~te
  3534MENU_CONTINUOUS=~Fortlaufend
   
  3736MENU_FONTS_INFO=Schr~ifteninformation...
  3837MENU_WINDOW=~Fenster
   38MENU_SHOW_NAV_PANE=~Navigator anzeigen
  3939MENU_MAXVIEW=~Maximiert\tF11
  4040MENU_FULLSCREEN=~Vollbild\tStrg+L
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide_fr.lng

  r136 r173  
  3333MENU_ROTATE_CW=Rotation de 90ø vers la droite
  3434MENU_ROTATE_CCW=Rotation de 90ø vers la gauche
  35 MENU_SHOW_NAV_PANE=Afficher le panneau de navigation
  3635MENU_SINGLE_PAGE=Page simple
  3736MENU_CONTINUOUS=Continu
  3837MENU_WINDOW=~Fenˆtres
   38MENU_SHOW_NAV_PANE=Afficher le panneau de navigation
  3939MENU_FULLSCREEN=Plein ‚cran\tCtrl+L
  4040MENU_HELP=~Aide
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide_it.lng

  r168 r173  
  3232MENU_ROTATE_CW=Ruota di 90ø in senso ~orario
  3333MENU_ROTATE_CCW=Ruota di 90ø in senso a~ntiorario
  34 MENU_SHOW_NAV_PANE=Mostra il pannello di ~navigazione
  3534MENU_SINGLE_PAGE=Pagina ~singola
  3635MENU_CONTINUOUS=Pagina ~continua
   
  3837MENU_FONTS_INFO=Informazioni ~tipi di carattere...
  3938MENU_WINDOW=~Finestra
   39MENU_SHOW_NAV_PANE=Mostra il pannello di ~navigazione
  4040MENU_MAXVIEW=Finestra ingrandita al ~massimo\tF11
  4141MENU_FULLSCREEN=Schermo ~intero\tCtrl+L
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide_nl.lng

  r136 r173  
  3232MENU_ROTATE_CW=Roteer 90ø ~met de klok mee
  3333MENU_ROTATE_CCW=Roteer 90ø ~tegen de klok in
  34 MENU_SHOW_NAV_PANE=~Tonen navigatie paneel
  3534MENU_SINGLE_PAGE=Enkele p~agina
  3635MENU_CONTINUOUS=D~oorlopend
  3736MENU_WINDOW=Ve~nster
   37MENU_SHOW_NAV_PANE=~Tonen navigatie paneel
  3838MENU_MAXVIEW=~Maximale weergave\tF11
  3939MENU_FULLSCREEN=Volledig ~scherm\tCtrl+L
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide_ru.lng

  r136 r173  
   1#
   2# Lucide language file, EN
   3#
   4
  15#
  26# Main menu
  37#
  4 
  5 MENU_OPEN=Žâªàëâì...\tCtrl+O
  6 MENU_SAVE_AS=‘®åà ­šâì ª ª...
  7 
   8MENU_DOCUMENT=~„®ªã¬¥­â
   9MENU_NEW_WINDOW=~®¢®¥ ®ª­®
   10MENU_OPEN=~Žâªàëâì...\tCtrl+O
   11MENU_SAVE_AS=~‘®åà ­šâì ª ª...
   12# MENU_PAGE_SETUP: to delete
   13MENU_PAGE_SETUP= ~à ¬¥âàë áâà ­šæë...
   14MENU_PRINT=~¥ç âì...
   15MENU_PLUGINS_LIST=‘¯šá®ª ¯~« £š­®¢...
   16MENU_EXIT=‚~ë宀\tCtrl+X
   17MENU_EDIT=~à ¢ª 
   18MENU_COPY=~Š®¯šà®¢ âì\tCtrl+Insert
   19MENU_SELECT_ALL=‚뀥«šâì ~¢áñ\tCtrl+/
   20MENU_FIND=~ˆáª âì...\tCtrl+F
   21MENU_FINDAGAIN=ˆáª âì ~€ «¥¥\tCtrl+G
   22MENU_SETTINGS=~ áâனª 
   23MENU_VIEW=~à®á¬®âà
   24MENU_FIT_WINDOW=® à §¬¥àã ~áâà ­šæë
   25MENU_ACTUAL_SIZE=~¥ «ì­ë© à §¬¥à
   26MENU_FIT_WIDTH=® ~èšàš­¥
   27MENU_ZOOM_IN_OUT=à~š¡«š§šâì/®â€ «šâì
   28MENU_FIRST_PAGE=~¥à¢ ï áâà ­šæ 
   29MENU_PREV_PAGE=à¥€~ë€ãé ï áâà ­šæ \t-
   30MENU_NEXT_PAGE=‘~«¥€ãîé ï áâà ­šæ \t+
   31MENU_LAST_PAGE=®á«~¥€­ïï áâà ­šæ 
   32MENU_GO_TO_PAGE=¥à¥©âš ~­  áâà ­šæã...\tCtrl+N
   33MENU_ROTATE_CW=®¢¥à­ãâì ­  90ø ¯® ~ç.á.
   34MENU_ROTATE_CCW=®¢¥à­ãâì ­  90ø ¯à®âš~¢ ç.á.
   35MENU_SINGLE_PAGE=~Ž€š­®ç­ ï áâà ­šæ 
   36MENU_CONTINUOUS=®á~«¥€®¢ â¥«ì­®
   37MENU_DOCUMENT_INFO=ˆ­ä®à¬ æšï ® ~€®ªã¬¥­â¥...
   38MENU_FONTS_INFO=ˆ­ä®à¬ æšï ® ~èàšäâ å...
   39MENU_WINDOW=~Žª­®
   40MENU_SHOW_NAV_PANE=~Žâ®¡à Š âì ¯ ­¥«ì ­ ¢š£ æšš
   41MENU_MAXVIEW=~Œ áš¬ «ì­® à §¢¥à­ãâì\tF11
   42MENU_FULLSCREEN=~®«­®íªà ­­ë© ॊš¬\tCtrl+L
   43MENU_HELP=~‘¯à ¢ª 
   44MENU_PRODUCT_INFORMATION=~Ž ¯à®£à ¬¬¥
   45
   46#
   47# Toolbar hints
   48#
   49TBHINT_OPEN=Žâªàëâì €®ªã¬¥­â...
   50TBHINT_PRINT=¥ç âì...
   51TBHINT_SHOW_NAV_PANE=Žâ®¡à §šâì/áªàëâì ¯ ­¥«ì ­ ¢š£ æšš
   52TBHINT_FIRST_PAGE=¥à¢ ï áâà ­šæ 
   53TBHINT_PREV_PAGE=à¥€ë€ãé ï áâà ­šæ 
   54TBHINT_NEXT_PAGE=‘«¥€ãîé ï áâà ­šæ 
   55TBHINT_LAST_PAGE=®á«¥€­ïï áâà ­šæ 
   56TBHINT_ACTUAL_SIZE=¥ «ì­ë© à §¬¥à
   57TBHINT_FIT_WINDOW=® à §¬¥àã áâà ­šæë
   58TBHINT_FIT_WIDTH=® èšàš­¥
   59TBHINT_FIND=ˆáª âì...
   60TBHINT_FINDAGAIN=ˆáª âì € «¥¥
   61TBHINT_ZOOM_IN_OUT=àš¡«š§šâì/®â€ «šâì
   62# toolbar's page number
   63TB_PAGENUM=š§ %d
  864
  965#
   
  1369MSGS_NO_SUIT_PLUG=¥ ¬®£ã ­ ©âš ¯®€å®€ïéš© ¯« £š­ €«ï ¯à®á¬®âà  í⮣® €®ªã¬¥­â !
  1470MSGS_FILE_LOAD_ERROR=Žèš¡ª  § £à㧪š ä ©« !
  15 
   71MSGS_LOADING_DOCUMENT=‡ £à㧪  €®ªã¬¥­â , ¯®Š «ã©áâ  ¯®€®Š€šâ¥...
   72MSGS_CREATING_THUMBNAIL=‘®§€ ­š¥ í᪚§ , ¯®Š «ã©áâ  ¯®€®Š€šâ¥...
   73MSGS_WARNING=à¥€ã¯à¥Š€¥­š¥!
   74MSGS_OVERWRITE_FILE=” ©« ㊥ áãé¥áâ¢ã¥â. ¥à¥§ ¯šá âì?
   75MSGS_FILE_SAVE_ERROR=Žèš¡ª  á®åà ­¥­šï ä ©« !
   76MSGS_PAGE=‘âà ­šæ 
   77MSGS_ERROR_STARTING_BROWSER=Žèš¡ª  § ¯ã᪠ ¡à ã§¥à !
   78
   79MSGS_LDERR=Žèš¡ª  § £à㧪š ä ©« : %s!
   80MSGS_LDERR_OUT_OF_MEMORY=¥€®áâ â®ç­® ¯ ¬ïâš
   81MSGS_LDERR_OPEN_ERROR=Žèš¡ª  ®âªàëâšï
   82MSGS_LDERR_READ_ERROR=Žèš¡ª  ç⥭šï
   83MSGS_LDERR_DAMAGED=” ©« ¯®¢à¥Š€ñ­
   84MSGS_LDERR_WRONG_FORMAT=¥¢¥à­ë© ä®à¬ â
   85MSGS_LDERR_ENCRYPTED=” ©« § èšä஢ ­
   86
   87MSGS_RERR_OUT_OF_MEMORY=¥€®áâ â®ç­® ¯ ¬ïâš
   88MSGS_RERR_CORRUPTED_PAGE_DATA=‘âà ­šæ  šá¯®à祭 
   89MSGS_RERR_FONT_NOT_FOUND=”®­â %s ­¥ ­ ©€¥­
   90
   91#
   92# "Plugins list" dialog
   93#
   94PLUGLIST_PLUGINS_LIST=‘¯šá®ª ¯« £š­®¢
   95PLUGLIST_CLOSE=~‡ ªàëâì
   96# List columns titles
   97PLUGLIST_PLUGIN_NAME=ˆ¬ï
   98PLUGLIST_SUPP_EXTS=®€€¥àŠš¢ ¥¬ë¥ à áèšà¥­šï
   99PLUGLIST_PLUGIN_DESC=Ž¯šá ­š¥
   100
   101#
   102# "Font info" dialog
   103#
   104FONTINFO_FONTINFO=ˆ­ä®à¬ æšï ® èàšäâ å
   105FONTINFO_CLOSE=~‡ ªàëâì
   106FONTINFO_ENUMERATING=Ž¯à¥€¥«ïî èàšäâë, ¯®Š «ã©áâ  ¯®€®Š€šâ¥...
   107# List columns titles
   108FONTINFO_NAME=ˆ¬ï
   109FONTINFO_TYPE=’š¯
   110FONTINFO_EMBEDDED=‚áâ஥­­ë©?
   111# Embedded types
   112FONTINFO_EMBED_NOT_EMBEDDED=¥ ¢áâ஥­­ë©
   113FONTINFO_EMBED_EMBEDDED=‚áâ஥­­ë©
   114FONTINFO_EMBED_EMBEDDED_SUBSET=‚áâ஥­­®¥ ¯®€¬­®Š¥á⢮
   115
   116#
   117# "Document info" dialog
   118#
   119DOCINFO_DOCUMENT_INFO=ˆ­ä®à¬ æšï ® €®ªã¬¥­â¥
   120DOCINFO_CLOSE=~‡ ªàëâì
   121# Document info keys
   122DOCINFO_TITLE=‡ £®«®¢®ª:
   123DOCINFO_FORMAT=”®à¬ â:
   124DOCINFO_AUTHOR=€¢â®à:
   125DOCINFO_SUBJECT=’¥¬ :
   126DOCINFO_KEYWORDS=Š«îç¥¢ë¥ á«®¢ :
   127DOCINFO_CREATOR=‘®§€ â¥«ì:
   128DOCINFO_PRODUCER=ˆ§£®â®¢šâ¥«ì:
   129DOCINFO_CREATION_DATE=‘®§€ ­:
   130DOCINFO_MOD_DATE=Œ®€šäšæšà®¢ ­:
   131
   132#
   133# "Find" dialog
   134#
   135FIND_FIND=®šáª
   136FIND_FIND_WHAT=~—â® šáª âì
   137FIND_MATCH_CASE=~ §«šç âì ¯à®¯šá­ë¥ š § £« ¢­ë¥ ¡ãª¢ë
   138FIND_OK=ŽŠ
   139FIND_CANCEL=Žâª §
   140# other 'find'-related messages
   141FIND_SEARCH_PAGE_OF=®šáª ­  áâà ­šæ¥ %d š§ %d...
   142FIND_NOT_FOUND=¥ ­ ©€¥­®!
   143
   144#
   145# "Progress" dialog
   146#
   147PDLG_PROGRESS=à®£à¥áá
   148PDLG_CANCEL=~Žâª §
   149
   150#
   151# About dialog
   152#
   153AD_ABOUT=Ž ¯à®£à ¬¬¥
   154AD_DESCRIPTION=Plugin-based document viewer with support for various file formats
   155AD_COPYRIGHTS=(c) by Eugene Romanenko, netlabs.org in co-operation with Serenity Systems International
   156AD_OK=~ŽŠ
   157
   158#
   159# Settings dialog
   160#
   161SD_SETTINGS= áâனª 
   162SD_DEFAULT_PAGE_LAYOUT=’š¯ ~¯à®á¬®âà  ¯® 㬮«ç ­šî
   163SD_DEFAULT_ZOOM=~Œ áèâ ¡ ¯® 㬮«ç ­šî
   164SD_SINGLE_PAGE=Ž€š­®ç­ ï áâà ­šæ 
   165SD_CONTINUOUS=®á«¥€®¢ â¥«ì­®
   166SD_OK=ŽŠ
   167SD_CANCEL=Žâª §
   168
   169
   170#
   171# 'Go to page' dialog
   172#
   173GTP_GOTOPAGE=¥à¥©âš ª áâà ­šæ¥
   174GTP_PAGE=‘âà ­šæ 
   175GTP_OF=š§ %d
   176GTP_OK=ŽŠ
   177GTP_CANCEL=Žâª §
   178
   179#
   180# Print dialog
   181#
   182PD_TITLE=¥ç âì
   183PD_PRINTER=àš­â¥à
   184PD_NAME_LABEL=~ˆ¬ï
   185PD_JOB_PROPERTIES=~‘¢®©á⢠
   186PD_DRIVER_LABEL=„à ©¢¥à
   187PD_PRINT_RANGE_AND_COPIES=„š ¯ §®­ š ª®¯šš
   188PD_RANGE_ALL=~‚á¥
   189PD_RANGE_CURRENT_PAGE=~’¥ªãéãî áâà ­šæã
   190PD_RANGE_PAGES=~‘âà ­šæë
   191PD_FROM=~Žâ
   192PD_TO=~„®
   193PD_NUMBER_OF_COPIES=~Š®«šç¥á⢮ ª®¯š©
   194PD_PRINT_TYPE=’š¯ ¯¥ç âš
   195PD_TYPE_POSTSCRIPT=Post~script
   196PD_PRINT_TO_FILE=¥ç âì ¢ ä ©«
   197PD_TYPE_ASIMAGE=Š ª ~š§®¡à Š¥­š¥
   198PD_HIGHER_IMAGE_QUALITY=~®¢ëášâì ª ç¥á⢮ š§®¡à Š¥­šï (¬¥€«¥­­¥¥ š âॡã¥â ¡®«ìè¥ ¯ ¬ïâš)
   199PD_PAGE_ORIENTATION=Žàš¥­â æšï áâà ­šæë
   200PD_PORTRAIT=Š­šŠ­ ï
   201PD_LANDSCAPE=€«ì¡®¬­ ï
   202PD_MARGINS=Žâáâã¯ë (¬¬)
   203PD_MLEFT=‘«¥¢ 
   204PD_MRIGHT=‘¯à ¢ 
   205PD_MTOP=‘¢¥àåã
   206PD_MBOTTOM=‘­š§ã
   207PD_SELECTED_FORM=‚ë¡à ­­ ï ä®à¬ 
   208PD_BTNPRINT=~¥ç âì
   209PD_BTNCANCEL=~Žâª §
   210PD_WRONG_MARGINS=¥ª®à४â­ë¥ ®âáâã¯ë!
   211# other 'print'-related messages
   212PRINT_PRINTING_PAGE_OF=¥ç â î áâà ­šæã %d (%d š§ %d)...
   213PRINT_GENERATING_POSTSCRIPT=ƒ¥­¥à æšï postscript-ä ©« ...
   214PRINT_SPOOLING_POSTSCRIPT=Žâ¯à ¢ª  postscript-€ ­­ëå...
   215PRINT_FAILED=Žèš¡ª  ¯¥ç âš!
   216
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide_sv.lng

  r136 r173  
  3232MENU_ROTATE_CW=Rotera 90ø CW
  3333MENU_ROTATE_CCW=Rotera 90ø CCW
  34 MENU_SHOW_NAV_PANE=Visa navigationspanel
  3534MENU_SINGLE_PAGE=Enstaka sida
  3635MENU_CONTINUOUS=Kontinuerlig
  3736MENU_WINDOW=~F”nster
   37MENU_SHOW_NAV_PANE=Visa navigationspanel
  3838MENU_MAXVIEW=~Maximerad visning\tF11
  3939MENU_FULLSCREEN=Fullsk„rm\tCtrl+L
 • trunk/Lucide/BIN/Lucide_zh_TW.lng

  r136 r173  
  3232MENU_ROTATE_CW=¶¶®ÉÄÁ€èŠV90«×(~R)
  3333MENU_ROTATE_CCW=°f®ÉÄÁ€èŠV90«×(~C)
  34 MENU_SHOW_NAV_PANE=Åã¥ÜŸÉ€Þ®Ø(~S)
  3534MENU_SINGLE_PAGE=³æ­¶(~S)
  3635MENU_CONTINUOUS=³sÄò(~O)
  3736MENU_WINDOW=µøµ¡(~W)
   37MENU_SHOW_NAV_PANE=Åã¥ÜŸÉ€Þ®Ø(~S)
  3838MENU_MAXVIEW=³Ì€j€ÆÅã¥Ü(~M)\tF11
  3939MENU_FULLSCREEN=¥þ¿Ã¹õ(~F)\tCtrl+L
 • trunk/Lucide/BIN/lucide_cs_cz.lng

  r170 r173  
  3535MENU_ROTATE_CW=~OtoŸit 90ø doprava
  3636MENU_ROTATE_CCW=O~toŸit 90ø doleva
  37 MENU_SHOW_NAV_PANE=~Zobrazit navigaŸn¡ liçtu
  3837MENU_SINGLE_PAGE=~Jedna strana
  3938MENU_CONTINUOUS=So~uvisle
   
  4140MENU_FONTS_INFO=In~formace o p¡smech...
  4241MENU_WINDOW=~Okno
   42MENU_SHOW_NAV_PANE=~Zobrazit navigaŸn¡ liçtu
  4343MENU_MAXVIEW=~Maximalizovat\tF11
  4444MENU_FULLSCREEN=~Cel  obrazovka\tCtrl+L
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.