source: trunk/Lucide/readme_cs.txt @ 542

Last change on this file since 542 was 542, checked in by Gregg Young, 5 years ago

Updated the dependencies in the rest of the readmes. They still need to be translated. Updated the change log.

File size: 4.4 KB
Line 
1:: O prohl¡§eŸi Lucide ::
2
3Lucide je prohl¡§eŸ dokument… zalo§enì na modulech podporuj¡c¡ r…zn‚ form ty
4soubor….
5
6Poskytuje modul rn¡ architekturu zalo§enou na rozhran¡ SOM, co§ umo§åuje dalç¡m
7program tor…m jednoduçe pýid vat dalç¡ moduly.
8
9
10:: Moduly ::
11
12   Podporovanì typ soubor…     Podporovan‚ funkcionality
13  --------------------------------------------------------------------------
14         PDF                   ZmØna velikosti, rotace, navigace, vìbØr
15                               textu, hled n¡, asynchronn¡ vykreslov n¡,
16                               tisk ve form tu PostScript
17
18         DJVU                  ZmØna velikosti, tisk ve form tu PostScript
19
20         JPG                   -
21  --------------------------------------------------------------------------
22
23:: Po§adavky ::
24
25Program Lucide vy§aduje n sleduj¡c¡ bal¡ky:
26
27  - libc 0.6.6:
28  - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0.6.6-csd6.zip (form t zip)
29    nebo ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0_6_6-csd6.wpi (form t WarpIn)
30      or "yum install libc" (from the netlabs-rel repository)
31  - gcc492.dll:
32    - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/gcc4core-1_3_1.wpi (form t WarpIn)
33      or "yum install libgcc1 libgcc-fwd" (from the netlabs-rel repository)
34  - poppler 0.42.0 library needs to be installed to view PDFs:
35    - "yum install poppler", can be installed from netlabs-rel repository
36
37
38Voliteln‚: chcete-li uschovat ve schr nce text v k¢dov n¡ unicode ve form tu
39kompatibiln¡m s bal¡em OpenOffice.org, mus¡te nainstalovat bal¡k UClip
40(rozç¡ýen  podpora schr nky syst‚mu OS/2, standardn¡ souŸ st syst‚mu
41eComStation verze 2.0 RC1 a vyçç¡):
42
43  - http://hobbes.nmsu.edu/cgi-bin/h-search?key=UClip
44 
45Voliteln‚: chcete-li pou§¡vat Japonsk‚ fonty, potýebujete bal¡Ÿek poppler-data.
46
47  - Rozbalte 4 adres ýe z bal¡Ÿku dostupn‚ho na http://poppler.freedesktop.org
48    do adres ýe %unixroot%/usr/local/share/poppler nebo do adres ýe
49    obsahuj¡c¡ho nainstalovanì soubor lucide.exe.
50  - Zkontrolujte, §e m te nainstalovanì font "Times New Roman WT J". Tento font
51    je pou§itì jako z lo§n¡ varianta.
52
53Tisk ve form tu PostScript vy§aduje tisk rnu podporuj¡c¡ tento standard
54(pscript.drv).
55
56
57éplnì seznam funkcionalit a rozç¡ýen¡ najdete v syst‚mu TRAC pro Lucide na:
58
59  http://svn.netlabs.org/lucide/
60
61Najdete-li jak‚koli chyby, zaregistrujte je tak‚ v syst‚mu TRAC - viz:
62
63  http://svn.netlabs.org/lucide/newticket
64
65Pros¡m, ovØýte si, §e jste pro sv…j z znam vybrali odpov¡daj¡c¡ verzi
66a komponentu.
67
68
69:: Zn m‚ probl‚my/omezen¡ ::
70
71Obecn‚: Tisk sudìch/lichìch str nek nen¡ k dispozici pro tisk ve form tu
72        PostScript.
73          ( http://svn.netlabs.org/lucide/ticket/87#comment:4 )
74
75
76:: Pý¡kazy pýes rouru ::
77
78Prvn¡ instance prohl¡§eŸe Lucide vytvoý¡ pojmenovanou rouru \PIPE\LUCIDE. Do
79roury m…§ete poslat n sleduj¡c¡ pý¡kazy:
80
81$prev              - pýepne na pýedchoz¡ str nku
82$next              - pýepne na dalç¡ str nku
83$presentation      - pýepne do prezentaŸn¡ho re§imu (i v pý¡padØ minimalizace)
84$minimize          - mimimalizuje prohl¡§eŸ Lucide (i z cel‚ obrazovky)
85$rotate            - otoŸ¡ zobrazen¡ o 90ø doprava
86$zoomin            - zvØtç¡ zobrazen¡
87$zoomout           - zmenç¡ zobrazen¡
88$zoomoriginal      - pýepne na skuteŸnou velikost
89
90Toto m…§e bìt u§iteŸn‚ pro prezentace s d lkovìm ovl d n¡m.
91
92
93:: Licence do verze 1.21 ::
94
95Prohl¡§eŸ Lucide verze 1.21 a ni§ç¡ je licencov n pouze pro pou§it¡ se syst‚mem
96eComStation. Produkt nesm¡ bìt distribuov n jeho ukl d n¡m na veýejn‚ servery
97s¡tØ Internet ani zveýejåovat ho jinìm zp…sobem.
98
99
100:: Licence verze 1.3.0 a vyçç¡ ::
101
102PoŸ¡naje verz¡ 1.3.0 odsouhlasily firmy Mensys BV a Serenity Systems
103International pýechod programu Lucide do re§imu open source, pýiŸem§
104do produktu i nad le investuj¡.
105Organizace Netlabs.org by za to chtØla firm m Mensys BV a Serenity Systems
106International podØkovat.
107
108Od verze 1.3.0 je program Lucide uvolnØn a distribuov n pod licenc¡ CDDL/LGPL.
109
110
111:: Licence pro moduly ::
112
113Moduly jsou uvolnØn‚ pod licenc¡ CDDL/LGPL nebo GPL v z vislosti na jednotliv‚m
114modulu. Viz http://svn.netlabs.org/lucide/ pro dalç¡ informace a zdrojovì k¢d.
115
116
117:: Odkazy ::
118
119http://www.netlabs.org
120http://www.ecomstation.com
121
122
123:: Copyright ::
124
125(c) 2006-2007 Eugene Romanenko, netlabs.org
126(c) 2010-2011 Dmitriy Kuminov, netlabs.org
127    ve spolupr ci se Serenity Systems International
128
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.