source: trunk/Lucide/readme_cs.txt @ 517

Last change on this file since 517 was 517, checked in by Silvan Scherrer, 9 years ago

Lucide 1.3.5 GA

File size: 4.1 KB
Line 
1:: O prohl¡§eŸi Lucide ::
2
3Lucide je prohl¡§eŸ dokument… zalo§enì na modulech podporuj¡c¡ r…zn‚ form ty
4soubor….
5
6Poskytuje modul rn¡ architekturu zalo§enou na rozhran¡ SOM, co§ umo§åuje dalç¡m
7program tor…m jednoduçe pýid vat dalç¡ moduly.
8
9
10:: Moduly ::
11
12   Podporovanì typ soubor…     Podporovan‚ funkcionality
13  --------------------------------------------------------------------------
14         PDF                   ZmØna velikosti, rotace, navigace, vìbØr
15                               textu, hled n¡, asynchronn¡ vykreslov n¡,
16                               tisk ve form tu PostScript
17
18         DJVU                  ZmØna velikosti, tisk ve form tu PostScript
19
20         JPG                   -
21  --------------------------------------------------------------------------
22
23:: Po§adavky ::
24
25Program Lucide vy§aduje n sleduj¡c¡ bal¡ky:
26
27  - libc 0.6.5:
28  - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0.6.5-csd5.zip (form t zip)
29    nebo ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0_6_5-csd5.wpi (form t WarpIn)
30
31  - gcc446.dll:
32    - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/gcc4core-1_2_1.wpi (form t WarpIn)
33
34
35Voliteln‚: chcete-li uschovat ve schr nce text v k¢dov n¡ unicode ve form tu
36kompatibiln¡m s bal¡em OpenOffice.org, mus¡te nainstalovat bal¡k UClip
37(rozç¡ýen  podpora schr nky syst‚mu OS/2, standardn¡ souŸ st syst‚mu
38eComStation verze 2.0 RC1 a vyçç¡):
39
40  - http://hobbes.nmsu.edu/cgi-bin/h-search?key=UClip
41 
42Voliteln‚: chcete-li pou§¡vat Japonsk‚ fonty, potýebujete bal¡Ÿek poppler-data.
43
44  - Rozbalte 4 adres ýe z bal¡Ÿku dostupn‚ho na http://poppler.freedesktop.org
45    do adres ýe %unixroot%/usr/local/share/poppler nebo do adres ýe
46    obsahuj¡c¡ho nainstalovanì soubor lucide.exe.
47  - Zkontrolujte, §e m te nainstalovanì font "Times New Roman WT J". Tento font
48    je pou§itì jako z lo§n¡ varianta.
49
50Tisk ve form tu PostScript vy§aduje tisk rnu podporuj¡c¡ tento standard
51(pscript.drv).
52
53
54éplnì seznam funkcionalit a rozç¡ýen¡ najdete v syst‚mu TRAC pro Lucide na:
55
56  http://svn.netlabs.org/lucide/
57
58Najdete-li jak‚koli chyby, zaregistrujte je tak‚ v syst‚mu TRAC - viz:
59
60  http://svn.netlabs.org/lucide/newticket
61
62Pros¡m, ovØýte si, §e jste pro sv…j z znam vybrali odpov¡daj¡c¡ verzi
63a komponentu.
64
65
66:: Zn m‚ probl‚my/omezen¡ ::
67
68Obecn‚: Tisk sudìch/lichìch str nek nen¡ k dispozici pro tisk ve form tu
69        PostScript.
70          ( http://svn.netlabs.org/lucide/ticket/87#comment:4 )
71
72
73:: Pý¡kazy pýes rouru ::
74
75Prvn¡ instance prohl¡§eŸe Lucide vytvoý¡ pojmenovanou rouru \PIPE\LUCIDE. Do
76roury m…§ete poslat n sleduj¡c¡ pý¡kazy:
77
78$prev              - pýepne na pýedchoz¡ str nku
79$next              - pýepne na dalç¡ str nku
80$presentation      - pýepne do prezentaŸn¡ho re§imu (i v pý¡padØ minimalizace)
81$minimize          - mimimalizuje prohl¡§eŸ Lucide (i z cel‚ obrazovky)
82$rotate            - otoŸ¡ zobrazen¡ o 90ø doprava
83$zoomin            - zvØtç¡ zobrazen¡
84$zoomout           - zmenç¡ zobrazen¡
85$zoomoriginal      - pýepne na skuteŸnou velikost
86
87Toto m…§e bìt u§iteŸn‚ pro prezentace s d lkovìm ovl d n¡m.
88
89
90:: Licence do verze 1.21 ::
91
92Prohl¡§eŸ Lucide verze 1.21 a ni§ç¡ je licencov n pouze pro pou§it¡ se syst‚mem
93eComStation. Produkt nesm¡ bìt distribuov n jeho ukl d n¡m na veýejn‚ servery
94s¡tØ Internet ani zveýejåovat ho jinìm zp…sobem.
95
96
97:: Licence verze 1.3.0 a vyçç¡ ::
98
99PoŸ¡naje verz¡ 1.3.0 odsouhlasily firmy Mensys BV a Serenity Systems
100International pýechod programu Lucide do re§imu open source, pýiŸem§
101do produktu i nad le investuj¡.
102Organizace Netlabs.org by za to chtØla firm m Mensys BV a Serenity Systems
103International podØkovat.
104
105Od verze 1.3.0 je program Lucide uvolnØn a distribuov n pod licenc¡ CDDL/LGPL.
106
107
108:: Licence pro moduly ::
109
110Moduly jsou uvolnØn‚ pod licenc¡ CDDL/LGPL nebo GPL v z vislosti na jednotliv‚m
111modulu. Viz http://svn.netlabs.org/lucide/ pro dalç¡ informace a zdrojovì k¢d.
112
113
114:: Odkazy ::
115
116http://www.netlabs.org
117http://www.ecomstation.com
118
119
120:: Copyright ::
121
122(c) 2006-2007 Eugene Romanenko, netlabs.org
123(c) 2010-2011 Dmitriy Kuminov, netlabs.org
124    ve spolupr ci se Serenity Systems International
125
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.