source: trunk/Lucide/readme_cs.txt @ 492

Last change on this file since 492 was 492, checked in by dmik, 10 years ago

Name spelling.

File size: 3.8 KB
Line 
1:: O prohl¡§eŸi Lucide ::
2
3Lucide je prohl¡§eŸ dokument… zalo§enì na modulech podporuj¡c¡ r…zn‚ form ty
4soubor….
5
6Poskytuje modul rn¡ architekturu zalo§enou na rozhran¡ SOM, co§ umo§åuje dalç¡m
7program tor…m jednoduçe pýid vat dalç¡ moduly.
8
9
10:: Moduly ::
11
12   Podporovanì typ soubor…     Podporovan‚ funkcionality
13  --------------------------------------------------------------------------
14         PDF                   ZmØna velikosti, rotace, navigace, vìbØr
15                               textu, hled n¡, asynchronn¡ vykreslov n¡,
16                               tisk ve form tu PostScript
17
18         DJVU                  ZmØna velikosti, tisk ve form tu PostScript
19
20         JPG                   -
21  --------------------------------------------------------------------------
22
23:: Po§adavky ::
24
25Program Lucide vy§aduje n sleduj¡c¡ bal¡ky:
26
27  - libc 0.6.3:
28  - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0.6.3-csd3.zip (form t zip)
29    nebo ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0_6_3-csd3.wpi (form t WarpIn)
30
31  - gcc442.dll:
32    - http://download.smedley.info/gcc442.zip (zip format)
33      or ftp://ftp.netlabs.org/pub/qt4/gcc-lib-4_4_2-20091204.wpi (WarpIn format)
34
35
36Voliteln‚: chcete-li uschovat ve schr nce text v k¢dov n¡ unicode ve form tu
37kompatibiln¡m s bal¡em OpenOffice.org, mus¡te nainstalovat bal¡k UClip
38(rozç¡ýen  podpora schr nky syst‚mu OS/2, standardn¡ souŸ st syst‚mu
39eComStation verze 2.0 RC1 a vyçç¡):
40
41  - http://hobbes.nmsu.edu/cgi-bin/h-search?key=UClip
42 
43
44Tisk ve form tu PostScript vy§aduje tisk rnu podporuj¡c¡ tento standard
45(pscript.drv).
46
47
48éplnì seznam funkcionalit a rozç¡ýen¡ najdete v syst‚mu TRAC pro Lucide na:
49
50  http://svn.netlabs.org/lucide/
51
52Najdete-li jak‚koli chyby, zaregistrujte je tak‚ v syst‚mu TRAC - viz:
53
54  http://svn.netlabs.org/lucide/newticket
55
56Pros¡m, ovØýte si, §e jste pro sv…j z znam vybrali odpov¡daj¡c¡ verzi
57a komponentu.
58
59
60:: Zn m‚ probl‚my/omezen¡ ::
61
62Obecn‚: Tisk sudìch/lichìch str nek nen¡ k dispozici pro tisk ve form tu
63        PostScript.
64          ( http://svn.netlabs.org/lucide/ticket/87#comment:4 )
65
66
67:: Pý¡kazy pýes rouru ::
68
69Prvn¡ instance prohl¡§eŸe Lucide vytvoý¡ pojmenovanou rouru \PIPE\LUCIDE. Do
70roury m…§ete poslat n sleduj¡c¡ pý¡kazy:
71
72$prev              - pýepne na pýedchoz¡ str nku
73$next              - pýepne na dalç¡ str nku
74$presentation      - pýepne do prezentaŸn¡ho re§imu (i v pý¡padØ minimalizace)
75$minimize          - mimimalizuje prohl¡§eŸ Lucide (i z cel‚ obrazovky)
76$rotate            - otoŸ¡ zobrazen¡ o 90ø doprava
77$zoomin            - zvØtç¡ zobrazen¡
78$zoomout           - zmenç¡ zobrazen¡
79$zoomoriginal      - pýepne na skuteŸnou velikost
80
81Toto m…§e bìt u§iteŸn‚ pro prezentace s d lkovìm ovl d n¡m.
82
83
84:: Licence do verze 1.21 ::
85
86Prohl¡§eŸ Lucide verze 1.21 a ni§ç¡ je licencov n pouze pro pou§it¡ se syst‚mem
87eComStation. Produkt nesm¡ bìt distribuov n jeho ukl d n¡m na veýejn‚ servery
88s¡tØ Internet ani zveýejåovat ho jinìm zp…sobem.
89
90
91:: Licence verze 1.3.0 a vyçç¡ ::
92
93PoŸ¡naje verz¡ 1.3.0 odsouhlasily firmy Mensys BV a Serenity Systems
94International pýechod programu Lucide do re§imu open source, pýiŸem§
95do produktu i nad le investuj¡.
96Organizace Netlabs.org by za to chtØla firm m Mensys BV a Serenity Systems
97International podØkovat.
98
99Od verze 1.3.0 je program Lucide uvolnØn a distribuov n pod licenc¡ CDDL/LGPL.
100
101
102:: Licence pro moduly ::
103
104Moduly jsou uvolnØn‚ pod licenc¡ CDDL/LGPL nebo GPL v z vislosti na jednotliv‚m
105modulu. Viz http://svn.netlabs.org/lucide/ pro dalç¡ informace a zdrojovì k¢d.
106
107
108:: Odkazy ::
109
110http://www.netlabs.org
111http://www.ecomstation.com
112
113
114:: Copyright ::
115
116(c) 2006-2007 Eugene Romanenko, netlabs.org
117(c) 2010-2011 Dmitriy Kuminov, netlabs.org
118    ve spolupr ci se Serenity Systems International
119
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.