source: trunk/Lucide/readme_cs.txt

Last change on this file was 701, checked in by Gregg Young, 3 years ago

Updated make files and documentation for 1.41 GA

File size: 6.5 KB
Line 
1        :: O prohl¡§eŸi Lucide ::
2
3Lucide je prohl¡§eŸ dokument… zalo§enì na modulech podporuj¡c¡ r…zn‚ form ty
4soubor….
5
6Poskytuje modul rn¡ architekturu zalo§enou na rozhran¡ SOM, co§ umo§åuje dalç¡m
7program tor…m jednoduçe pýid vat dalç¡ moduly.
8
9
10:: Moduly ::
11
12   Podporovanì typ soubor…     Podporovan‚ funkcionality
13  --------------------------------------------------------------------------
14         PDF                   ZmØna velikosti, rotace, navigace, vìbØr
15                               textu, hled n¡, asynchronn¡ vykreslov n¡,
16                               vyplåov n¡ formul ý…, tisk ve form tu PostScript
17
18         DJVU                  ZmØna velikosti, tisk ve form tu PostScript
19
20         JPG                   -
21  --------------------------------------------------------------------------
22
23:: Srovn n¡ s n strojem qPDFView ::
24
25N stroje Lucide i qPDFView oba vyu§¡vaj¡ k vykreslov n¡ soubor… PDF knihovnu
26poppler. Vnitýn¡ rozd¡ly mezi obØma programy zp…sobuj¡ rychlejç¡ vykreslov n¡
27nØkterìch soubor… v jednom z obou program… ne§ v druh‚m. CelkovØ se pociœujeme,
28§e Lucide m  u§ivatelsk‚ rozhran¡ bli§ç¡ (pýirozenØjç¡) pro syst‚m OS/2 a je
29pro pou§it¡ pod t¡mto syst‚mem vhodnØjç¡. Ka§dì u§ivatel si m…§e zvolit, kterì
30z obou n stroj… l‚pe vyhovuje jeho potýeb m.
31
32
33:: Po§adavky ::
34
35K nainstalov n¡ vçeho potýebn‚ho najednou z n stroje Arca Noe Package Manager
36zkop¡rujte n sleduj¡c¡ ýetØzec do dialogov‚ho okna rychl‚ instalace (Quick
37install):
38
39    libc libgcc1 libgcc-fwd poppler poppler-data uclip
40
41Pokud d v te pýednost pou§¡v n¡ n stroje yum z pý¡kazov‚ ý dky, napiçte pros¡m
42
43    yum install libc libgcc1 libgcc-fwd poppler poppler-data libjpeg djvulibre uclip
44
45a stisknØte <Enter>.
46
47
48Program Lucide konkr‚tnØ vy§aduje n sleduj¡c¡ bal¡ky:
49
50  - libc 0.6.6:
51  - http://rpm.netlabs.org/release/00/zip/libc-0_6_6-38_oc00.zip (form t zip)
52    nebo ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0_6_6-csd6.wpi (form t WarpIn)
53      nebo "yum install libc" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
54  - libcx 0.6.3
55    - http://rpm.netlabs.org/release/00/zip/libcx-0_6_4-1_oc00.zip (form t zip)
56       or "yum install libcx" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
57  - gcc492.dll:
58    - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/gcc4core-1_3_1.wpi (form t WarpIn)
59      nebo "yum install libgcc1 libgcc-fwd" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
60
61Pro zobrazov n¡ soubor… PDF potýebuje pý¡sluçnì modul Lucide n sleduj¡c¡:
62
63    - poppler 0.59.0:
64    - "yum install poppler" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
65
66Pro zobrazov n¡ obr zk… JPEG potýebuje pý¡sluçnì modul Lucide n sleduj¡c¡:
67
68    - libjpeg 8c:
69    - "yum install libjpeg" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
70
71Pro zobrazov n¡ soubor… DjVu potýebuje pý¡sluçnì modul Lucide n sleduj¡c¡:
72
73    - djvulibre 3.5.22:
74    - "yum install djvulibre" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
75
76
77Voliteln‚: chcete-li uschovat ve schr nce text v k¢dov n¡ unicode ve form tu
78kompatibiln¡m s bal¡kem OpenOffice.org, mus¡te nainstalovat bal¡k UClip
79(rozç¡ýen  podpora schr nky syst‚mu OS/2, standardn¡ souŸ st syst‚mu
80eComStation verze 2.0 RC1 a vyçç¡ a tak‚ ArcaOS Blue Lion):
81
82  - http://hobbes.nmsu.edu/cgi-bin/h-search?key=UClip
83    nebo "yum install uclip" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
84 
85Voliteln‚: chcete-li pou§¡vat japonsk‚ fonty, potýebujete bal¡Ÿek poppler-data.
86
87  - "yum install poppler-data" (z £lo§içtØ netlabs-rel)
88
89
90Tisk ve form tu PostScript vy§aduje tisk rnu podporuj¡c¡ tento standard
91(pscript.drv nebo psprint.drv).
92
93
94éplnì seznam funkcionalit a rozç¡ýen¡ najdete v syst‚mu TRAC pro Lucide na:
95
96  https://trac.netlabs.org/lucide/
97
98Najdete-li jak‚koli chyby, zaregistrujte je tak‚ v syst‚mu TRAC - viz:
99
100  https://trac.netlabs.org/lucide/newticket
101
102Pros¡m, ovØýte si, §e jste pro sv…j z znam vybrali odpov¡daj¡c¡ verzi
103a komponentu.
104
105
106:: Zn m‚ probl‚my/omezen¡ ::
107
108Viz: https://trac.netlabs.org/lucide/report/1
109
110
111:: Moduly týet¡ch stran ::
112
113GBM (Generalised Bitmap Module) je knihovna pro pr ci s mnoha r…znìmi form ty
114soubor… pro bitov‚ mapy. Pýich z¡ se sadou u§iteŸnìch n stroj… pro manipulace
115s bitovìmi mapami a konverze form t… z pý¡kazov‚ ý dky. V t‚to verzi je nav¡c
116obsa§en  podpora form t… BMP, JPG, JP2, PNG, TIF, PBM, PGM, PPM, PNM, XPM, JBG
117a RAW.
118
119http://hobbes.nmsu.edu/h-search.php?key=gbmos2pm160_gbm176_lu143_moz147_bin_wpi
120
121Pozn mka: Pokud pro vykreslov n¡ obr zk… JPG pou§¡v te GBM, je vhodn‚ zabr nit
122konflikt…m zak z n¡m modulu JPG dod van‚ho s Lucide (viz tiket #236). Toho lze
123snadno dos hnout pýejmenov n¡ souboru lujpeg.dll v adres ýi programu Lucide
124na lujpeg.dl_ ve chv¡li, kdy Lucide nebا¡. Pro opØtovn‚ povolen¡ obsa§en‚ho
125modulu JPG jednoduçe pýejmenujte soubor na jeho p…vodn¡ jm‚no a nastartujte
126Lucide.
127
128
129:: Pý¡kazy pýes rouru ::
130
131Prvn¡ instance prohl¡§eŸe Lucide vytvoý¡ pojmenovanou rouru \PIPE\LUCIDE. Do
132roury m…§ete poslat n sleduj¡c¡ pý¡kazy:
133
134$prev              - pýepne na pýedchoz¡ str nku
135$next              - pýepne na dalç¡ str nku
136$presentation      - pýepne do prezentaŸn¡ho re§imu (i v pý¡padØ minimalizace)
137$minimize          - mimimalizuje prohl¡§eŸ Lucide (i z cel‚ obrazovky)
138$rotate            - otoŸ¡ zobrazen¡ o 90ø doprava
139$zoomin            - zvØtç¡ zobrazen¡
140$zoomout           - zmenç¡ zobrazen¡
141$zoomoriginal      - pýepne na skuteŸnou velikost
142
143Toto m…§e bìt u§iteŸn‚ pro prezentace s d lkovìm ovl d n¡m.
144
145
146:: Licence do verze 1.21 (vŸetnØ) ::
147
148Prohl¡§eŸ Lucide verze 1.21 a ni§ç¡ je licencov n pouze pro pou§it¡ se syst‚mem
149eComStation. Produkt nesm¡ bìt distribuov n jeho ukl d n¡m na veýejn‚ servery
150s¡tØ Internet ani zveýejåovat ho jinìm zp…sobem.
151
152
153:: Licence verze 1.3.0 a vyçç¡ ::
154
155PoŸ¡naje verz¡ 1.3.0 odsouhlasily firmy Mensys BV a Serenity Systems
156International pýechod programu Lucide do re§imu open source, pýiŸem§
157do produktu i nad le investuj¡.
158Organizace Netlabs.org by za to chtØla firm m Mensys BV a Serenity Systems
159International podØkovat.
160
161Od verze 1.3.6 d le se rozhodla firma Arca Noae, LLC podpoýit vìvoj Lucide.
162Lucide z…st v  v re§imu open source a pod dvoj¡ licenc¡.
163
164Od verze 1.3.0 je program Lucide uvolnØn a distribuov n pod licenc¡ CDDL/LGPL.
165
166
167:: Licence pro moduly ::
168
169Moduly jsou uvolnØn‚ pod licenc¡ CDDL/LGPL nebo GPL v z vislosti na jednotliv‚m
170modulu. Viz http://svn.netlabs.org/lucide/ pro dalç¡ informace a zdrojovì k¢d.
171
172
173:: Odkazy ::
174
175http://www.netlabs.org
176https://www.arcanoae.com
177
178
179:: Copyright ::
180
181(c) 2006-2007 Eugene Romanenko, netlabs.org
182(c) 2010-2011 Dmitriy Kuminov, netlabs.org
183    ve spolupr ci se Serenity Systems International
184(c) 2016-2019 netlabs.org
185    ve spolupr ci s Arca Noae, LLC
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.