source: trunk/Lucide/lng/Lucide_zh_TW.lng @ 435

Last change on this file since 435 was 435, checked in by dmik, 12 years ago

Updated the copyright statement in language files and the changelog.

File size: 4.3 KB
Line 
1#
2# Lucide language file, TW
3#
4
5#
6# Main menu
7#
8MENU_DOCUMENT=€å¥ó(~D)
9MENU_OPEN=¶}±Ò(~O)...\tCtrl+O
10MENU_SAVE_AS=¥tŠs·sÀÉ(~S)...
11MENU_PAGE_SETUP=³]©w­¶­±(~G)...
12MENU_PRINT=ŠCŠL(~P)...\tCtrl+P
13MENU_DOCUMENT_INFO=€å¥óžê°T(~D)...\tCtrl+I
14MENU_FONTS_INFO=ŠrÅéžê°T(~I)...
15MENU_PLUGINS_LIST=Plugins ŠCªí(~L)...
16MENU_EXIT=Â÷¶}(~X)\tCtrl+X
17MENU_EDIT=œs¿è(~E)
18MENU_COPY=œÆ»s(~C)\tCtrl+Insert
19MENU_SELECT_ALL=¥þ³¡¿ïšú(~A)\tCtrl+/
20MENU_FIND=·jŽM(~F)...\tCtrl+F
21MENU_FINDAGAIN=ŠA·jŽM(~G)\tCtrl+G
22MENU_SETTINGS=³]©w(~S)
23MENU_FIRST_PAGE=²Ä€@­¶(~F)
24MENU_PREV_PAGE=€W€@­¶(~P)\t-
25MENU_NEXT_PAGE=€U€@­¶(~N)\t+
26MENU_LAST_PAGE=³Ì«á€@­¶(~L)
27MENU_GO_TO_PAGE=žõ­¶(~G)...\tCtrl+N
28MENU_VIEW=Åã¥Ü(~V)
29MENU_FIT_WINDOW=²ÅŠXµøµ¡(~T)\tCtrl+0
30MENU_ACTUAL_SIZE=¹ê»Ú€Ø€o(~A)\tCtrl+1
31MENU_FIT_WIDTH=²ÅŠXŒe«×(~W)\tCtrl+2
32MENU_ROTATE_CW=¶¶®ÉÄÁ€èŠV90«×(~R)\tCtrl+Shift++
33MENU_ROTATE_CCW=°f®ÉÄÁ€èŠV90«×(~C)\tCtrl+Shift+-
34MENU_SINGLE_PAGE=³æ­¶(~S)
35MENU_CONTINUOUS=³sÄò(~O)
36MENU_WINDOW=µøµ¡(~W)
37MENU_SHOW_NAV_PANE=Åã¥ÜŸÉ€Þ®Ø(~S)
38MENU_FULLSCREEN=¥þ¿Ã¹õ(~F)\tF11
39MENU_HELP=žÑ»¡(~H)
40MENU_PRODUCT_INFORMATION=²£«~žê°T(~P)
41
42#
43# Toolbar hints
44#
45TBHINT_OPEN=¶}±Ò€å¥ó...
46TBHINT_PRINT=ŠCŠL...
47TBHINT_SHOW_NAV_PANE=Åã¥Ü/ÁôÂßɀޮØ
48TBHINT_FIRST_PAGE=²Ä€@­¶
49TBHINT_PREV_PAGE=€W€@­¶
50TBHINT_NEXT_PAGE=€U€@­¶
51TBHINT_LAST_PAGE=³Ì«á€@­¶
52TBHINT_ACTUAL_SIZE=¹ê»Ú€Ø€o
53TBHINT_FIT_WINDOW=²ÅŠXµøµ¡
54TBHINT_FIT_WIDTH=²ÅŠXŒe«×
55TBHINT_FIND=·jŽM...
56TBHINT_FINDAGAIN=ŠA·jŽM
57# toolbar's page number
58TB_PAGENUM=ۤ %d
59
60#
61# Lucide messages
62#
63MSGS_MAIN_WIN_TITLE=%APPNAME% - €å¥óÀ˵øŸ¹
64MSGS_NO_SUIT_PLUG=µLªk§äšìŸAŠXŠ¹€å¥óªº Plugin!
65MSGS_FILE_LOAD_ERROR=Àɮמü€J¿ù»~!
66MSGS_LOADING_DOCUMENT=žü€J€å¥ó€€¡AœÐµy­Ô...
67MSGS_WARNING=ĵ§i!
68MSGS_OVERWRITE_FILE=ÀÉ®×€wŠsŠb¡A­nšú¥N¶Ü¡H
69MSGS_FILE_SAVE_ERROR=Šs®×¿ù»~!
70MSGS_PAGE=­¶
71
72#
73# "Plugins list" dialog
74#
75PLUGLIST_PLUGINS_LIST=Plugins ŠCªí
76PLUGLIST_CLOSE=Ãö³¬(~C)
77# List columns titles
78PLUGLIST_PLUGIN_NAME=Plugin ŠWºÙ
79PLUGLIST_SUPP_EXTS=€äŽ©ªº°ÆÀÉŠW
80PLUGLIST_PLUGIN_DESC=Plugin Žy­z
81
82#
83# "Font info" dialog
84#
85FONTINFO_FONTINFO=ŠrÅéžê°T
86FONTINFO_CLOSE=Ãö³¬(~C)
87FONTINFO_ENUMERATING=ŠC¥XŠrÅ退¡AœÐµy­Ô...
88# List columns titles
89FONTINFO_NAME=ŠWºÙ
90FONTINFO_TYPE=Ãþ«¬
91FONTINFO_EMBEDDED=ŽO€J?
92# Embedded types
93FONTINFO_EMBED_NOT_EMBEDDED=¥ŒŽO€J
94FONTINFO_EMBED_EMBEDDED=€wŽO€J
95FONTINFO_EMBED_EMBEDDED_SUBSET=ŽO€J€l¶°
96
97#
98# "Document info" dialog
99#
100DOCINFO_DOCUMENT_INFO=€å¥óžê°T
101DOCINFO_CLOSE=Ãö³¬(~C)
102# Document info keys
103DOCINFO_TITLE=ŒÐÃD:
104DOCINFO_FORMAT=®æŠ¡:
105DOCINFO_AUTHOR=§@ªÌ:
106DOCINFO_SUBJECT=¥DÃD:
107DOCINFO_KEYWORDS=ÃöÁäŠr:
108DOCINFO_CREATOR=«Ø¥ßªÌ:
109DOCINFO_PRODUCER=»s§@ªÌ:
110DOCINFO_CREATION_DATE=«Ø¥ß€éŽÁ:
111DOCINFO_MOD_DATE=­×§ï€éŽÁ:
112
113#
114# "Find" dialog
115#
116FIND_FIND=·jŽM
117FIND_FIND_WHAT=·jŽM¥ØŒÐ(~F)
118FIND_MATCH_CASE=°Ï€À€j€pŒg(~M)
119FIND_OK=~OK
120FIND_CANCEL=šú®ø(~C)
121# other 'find'-related messages
122FIND_SEARCH_PAGE_OF=·jŽM­¶ %d €§ %d...
123FIND_NOT_FOUND=§ä€£šì!
124
125#
126# "Progress" dialog
127#
128PDLG_PROGRESS=¶iŠæ
129PDLG_CANCEL=šú®ø(~C)
130
131#
132# About dialog
133#
134AD_ABOUT=Ãö©ó
135AD_DESCRIPTION=Plugin-based document viewer with support for various file formats
136AD_OK=~OK
137
138#
139# Settings dialog
140#
141SD_SETTINGS=³]©w
142SD_DEFAULT_PAGE_LAYOUT=¹w³]­¶­¶­±³]©w(~P)
143SD_DEFAULT_ZOOM=¹w³]ÁY©ñ€j€p(~Z)
144SD_SINGLE_PAGE=³æ­¶
145SD_CONTINUOUS=³sÄò
146SD_OK=~OK
147SD_CANCEL=šú®ø(~C)
148
149#
150# 'Go to page' dialog
151#
152GTP_GOTOPAGE=žõ­¶
153GTP_PAGE=­¶
154GTP_OF=ۤ %d
155GTP_OK=~OK
156GTP_CANCEL=šú®ø(~C)
157
158#
159# Print dialog
160#
161PD_TITLE=ŠCŠL
162PD_PRINTER=ŠLªíŸ÷
163PD_NAME_LABEL=ŠWºÙ(~N)
164PD_JOB_PROPERTIES=€u§@ÄÝ©Ê(~J)
165PD_DRIVER_LABEL=ŠLªíŸ÷µ{Š¡
166PD_PRINT_RANGE_AND_COPIES=ŠCŠLœd³ò€Î¥÷ŒÆ(~R)
167PD_RANGE_ALL=¥þ³¡(~A)
168PD_RANGE_CURRENT_PAGE=¥Ø«e­¶­±(~U)
169PD_RANGE_PAGES=­¶­±(~G)
170PD_FROM=±q(~F)
171PD_TO=šì(~T)
172PD_NUMBER_OF_COPIES=ŠCŠL¥÷ŒÆ(~N)
173PD_PRINT_TYPE=ŠCŠLÃþ«¬
174PD_TYPE_POSTSCRIPT=Post~script
175PD_TYPE_ASIMAGE=¥H¹Ï§Î€èŠ¡ŠCŠL(~I)
176PD_HIGHER_IMAGE_QUALITY=°ª«~œè¹Ï§Î(~H) (žûºC¥B»ÝžûŠh°OŸÐÅé)
177PD_PAGE_ORIENTATION=­¶­±€èŠV
178PD_PORTRAIT=ªœŠL
179PD_LANDSCAPE=ŸîŠL
180PD_MARGINS=̊ƒ (mm)
181PD_MLEFT=¥ªÃä
182PD_MRIGHT=¥kÃä
183PD_MTOP=³»ºÝ
184PD_MBOTTOM=©³ºÝ
185PD_SELECTED_FORM=¯È±i€j€p
186PD_BTNPRINT=ŠCŠL(~P)
187PD_BTNCANCEL=šú®ø(~C)
188PD_WRONG_MARGINS=¿ù»~Ãä¬É!
189# other 'print'-related messages
190PRINT_PRINTING_PAGE_OF=ŠCŠL­¶ %d (%d €§ %d)...
191PRINT_GENERATING_POSTSCRIPT=²£¥Í Postscript ÀÉ...
192PRINT_SPOOLING_POSTSCRIPT=±ÆŠs Postscript žê®Æ...
193PRINT_FAILED=ŠCŠL¿ù»~!
194
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.