source: trunk/Lucide/lng/Lucide_zh_TW.lng @ 399

Last change on this file since 399 was 399, checked in by dmik, 11 years ago

Renamed "Full screen" mode to "Presentation" mode (activated by F5 now) and renamed "Maximized view" mode to "Full screen" mode (same F11 shortcut), for clarity and similarity with other applications (fixes ticket:176).

File size: 4.4 KB
Line 
1#
2# Lucide language file, TW
3#
4
5#
6# Main menu
7#
8MENU_DOCUMENT=€å¥ó(~D)
9MENU_OPEN=¶}±Ò(~O)...\tCtrl+O
10MENU_SAVE_AS=¥tŠs·sÀÉ(~S)...
11MENU_PAGE_SETUP=³]©w­¶­±(~G)...
12MENU_PRINT=ŠCŠL(~P)...\tCtrl+P
13MENU_DOCUMENT_INFO=€å¥óžê°T(~D)...
14MENU_FONTS_INFO=ŠrÅéžê°T(~I)...
15MENU_PLUGINS_LIST=Plugins ŠCªí(~L)...
16MENU_EXIT=Â÷¶}(~X)\tCtrl+X
17MENU_EDIT=œs¿è(~E)
18MENU_COPY=œÆ»s(~C)\tCtrl+Insert
19MENU_SELECT_ALL=¥þ³¡¿ïšú(~A)\tCtrl+/
20MENU_FIND=·jŽM(~F)...\tCtrl+F
21MENU_FINDAGAIN=ŠA·jŽM(~G)\tCtrl+G
22MENU_SETTINGS=³]©w(~S)
23MENU_FIRST_PAGE=²Ä€@­¶(~F)
24MENU_PREV_PAGE=€W€@­¶(~P)\t-
25MENU_NEXT_PAGE=€U€@­¶(~N)\t+
26MENU_LAST_PAGE=³Ì«á€@­¶(~L)
27MENU_GO_TO_PAGE=žõ­¶(~G)...\tCtrl+N
28MENU_VIEW=Åã¥Ü(~V)
29MENU_FIT_WINDOW=²ÅŠXµøµ¡(~T)\tCtrl+0
30MENU_ACTUAL_SIZE=¹ê»Ú€Ø€o(~A)\tCtrl+1
31MENU_FIT_WIDTH=²ÅŠXŒe«×(~W)\tCtrl+2
32MENU_ROTATE_CW=¶¶®ÉÄÁ€èŠV90«×(~R)\tCtrl+Shift++
33MENU_ROTATE_CCW=°f®ÉÄÁ€èŠV90«×(~C)\tCtrl+Shift+-
34MENU_SINGLE_PAGE=³æ­¶(~S)
35MENU_CONTINUOUS=³sÄò(~O)
36MENU_WINDOW=µøµ¡(~W)
37MENU_SHOW_NAV_PANE=Åã¥ÜŸÉ€Þ®Ø(~S)
38MENU_FULLSCREEN=¥þ¿Ã¹õ(~F)\tF11
39MENU_HELP=žÑ»¡(~H)
40MENU_PRODUCT_INFORMATION=²£«~žê°T(~P)
41
42#
43# Toolbar hints
44#
45TBHINT_OPEN=¶}±Ò€å¥ó...
46TBHINT_PRINT=ŠCŠL...
47TBHINT_SHOW_NAV_PANE=Åã¥Ü/ÁôÂßɀޮØ
48TBHINT_FIRST_PAGE=²Ä€@­¶
49TBHINT_PREV_PAGE=€W€@­¶
50TBHINT_NEXT_PAGE=€U€@­¶
51TBHINT_LAST_PAGE=³Ì«á€@­¶
52TBHINT_ACTUAL_SIZE=¹ê»Ú€Ø€o
53TBHINT_FIT_WINDOW=²ÅŠXµøµ¡
54TBHINT_FIT_WIDTH=²ÅŠXŒe«×
55TBHINT_FIND=·jŽM...
56TBHINT_FINDAGAIN=ŠA·jŽM
57# toolbar's page number
58TB_PAGENUM=ۤ %d
59
60#
61# Lucide messages
62#
63MSGS_MAIN_WIN_TITLE=%APPNAME% - €å¥óÀ˵øŸ¹
64MSGS_NO_SUIT_PLUG=µLªk§äšìŸAŠXŠ¹€å¥óªº Plugin!
65MSGS_FILE_LOAD_ERROR=Àɮמü€J¿ù»~!
66MSGS_LOADING_DOCUMENT=žü€J€å¥ó€€¡AœÐµy­Ô...
67MSGS_WARNING=ĵ§i!
68MSGS_OVERWRITE_FILE=ÀÉ®×€wŠsŠb¡A­nšú¥N¶Ü¡H
69MSGS_FILE_SAVE_ERROR=Šs®×¿ù»~!
70MSGS_PAGE=­¶
71
72#
73# "Plugins list" dialog
74#
75PLUGLIST_PLUGINS_LIST=Plugins ŠCªí
76PLUGLIST_CLOSE=Ãö³¬(~C)
77# List columns titles
78PLUGLIST_PLUGIN_NAME=Plugin ŠWºÙ
79PLUGLIST_SUPP_EXTS=€äŽ©ªº°ÆÀÉŠW
80PLUGLIST_PLUGIN_DESC=Plugin Žy­z
81
82#
83# "Font info" dialog
84#
85FONTINFO_FONTINFO=ŠrÅéžê°T
86FONTINFO_CLOSE=Ãö³¬(~C)
87FONTINFO_ENUMERATING=ŠC¥XŠrÅ退¡AœÐµy­Ô...
88# List columns titles
89FONTINFO_NAME=ŠWºÙ
90FONTINFO_TYPE=Ãþ«¬
91FONTINFO_EMBEDDED=ŽO€J?
92# Embedded types
93FONTINFO_EMBED_NOT_EMBEDDED=¥ŒŽO€J
94FONTINFO_EMBED_EMBEDDED=€wŽO€J
95FONTINFO_EMBED_EMBEDDED_SUBSET=ŽO€J€l¶°
96
97#
98# "Document info" dialog
99#
100DOCINFO_DOCUMENT_INFO=€å¥óžê°T
101DOCINFO_CLOSE=Ãö³¬(~C)
102# Document info keys
103DOCINFO_TITLE=ŒÐÃD:
104DOCINFO_FORMAT=®æŠ¡:
105DOCINFO_AUTHOR=§@ªÌ:
106DOCINFO_SUBJECT=¥DÃD:
107DOCINFO_KEYWORDS=ÃöÁäŠr:
108DOCINFO_CREATOR=«Ø¥ßªÌ:
109DOCINFO_PRODUCER=»s§@ªÌ:
110DOCINFO_CREATION_DATE=«Ø¥ß€éŽÁ:
111DOCINFO_MOD_DATE=­×§ï€éŽÁ:
112
113#
114# "Find" dialog
115#
116FIND_FIND=·jŽM
117FIND_FIND_WHAT=·jŽM¥ØŒÐ(~F)
118FIND_MATCH_CASE=°Ï€À€j€pŒg(~M)
119FIND_OK=~OK
120FIND_CANCEL=šú®ø(~C)
121# other 'find'-related messages
122FIND_SEARCH_PAGE_OF=·jŽM­¶ %d €§ %d...
123FIND_NOT_FOUND=§ä€£šì!
124
125#
126# "Progress" dialog
127#
128PDLG_PROGRESS=¶iŠæ
129PDLG_CANCEL=šú®ø(~C)
130
131#
132# About dialog
133#
134AD_ABOUT=Ãö©ó
135AD_DESCRIPTION=Plugin-based document viewer with support for various file formats
136AD_COPYRIGHTS=(c) by Eugene Romanenko, netlabs.org in co-operation with Serenity Systems International
137AD_OK=~OK
138
139#
140# Settings dialog
141#
142SD_SETTINGS=³]©w
143SD_DEFAULT_PAGE_LAYOUT=¹w³]­¶­¶­±³]©w(~P)
144SD_DEFAULT_ZOOM=¹w³]ÁY©ñ€j€p(~Z)
145SD_SINGLE_PAGE=³æ­¶
146SD_CONTINUOUS=³sÄò
147SD_OK=~OK
148SD_CANCEL=šú®ø(~C)
149
150#
151# 'Go to page' dialog
152#
153GTP_GOTOPAGE=žõ­¶
154GTP_PAGE=­¶
155GTP_OF=ۤ %d
156GTP_OK=~OK
157GTP_CANCEL=šú®ø(~C)
158
159#
160# Print dialog
161#
162PD_TITLE=ŠCŠL
163PD_PRINTER=ŠLªíŸ÷
164PD_NAME_LABEL=ŠWºÙ(~N)
165PD_JOB_PROPERTIES=€u§@ÄÝ©Ê(~J)
166PD_DRIVER_LABEL=ŠLªíŸ÷µ{Š¡
167PD_PRINT_RANGE_AND_COPIES=ŠCŠLœd³ò€Î¥÷ŒÆ(~R)
168PD_RANGE_ALL=¥þ³¡(~A)
169PD_RANGE_CURRENT_PAGE=¥Ø«e­¶­±(~U)
170PD_RANGE_PAGES=­¶­±(~G)
171PD_FROM=±q(~F)
172PD_TO=šì(~T)
173PD_NUMBER_OF_COPIES=ŠCŠL¥÷ŒÆ(~N)
174PD_PRINT_TYPE=ŠCŠLÃþ«¬
175PD_TYPE_POSTSCRIPT=Post~script
176PD_TYPE_ASIMAGE=¥H¹Ï§Î€èŠ¡ŠCŠL(~I)
177PD_HIGHER_IMAGE_QUALITY=°ª«~œè¹Ï§Î(~H) (žûºC¥B»ÝžûŠh°OŸÐÅé)
178PD_PAGE_ORIENTATION=­¶­±€èŠV
179PD_PORTRAIT=ªœŠL
180PD_LANDSCAPE=ŸîŠL
181PD_MARGINS=̊ƒ (mm)
182PD_MLEFT=¥ªÃä
183PD_MRIGHT=¥kÃä
184PD_MTOP=³»ºÝ
185PD_MBOTTOM=©³ºÝ
186PD_SELECTED_FORM=¯È±i€j€p
187PD_BTNPRINT=ŠCŠL(~P)
188PD_BTNCANCEL=šú®ø(~C)
189PD_WRONG_MARGINS=¿ù»~Ãä¬É!
190# other 'print'-related messages
191PRINT_PRINTING_PAGE_OF=ŠCŠL­¶ %d (%d €§ %d)...
192PRINT_GENERATING_POSTSCRIPT=²£¥Í Postscript ÀÉ...
193PRINT_SPOOLING_POSTSCRIPT=±ÆŠs Postscript žê®Æ...
194PRINT_FAILED=ŠCŠL¿ù»~!
195
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.