source: trunk/Lucide/BIN/Lucide_zh_TW.lng @ 231

Last change on this file since 231 was 224, checked in by Eugene Romanenko, 14 years ago

hotkeys for zooms

File size: 4.4 KB
Line 
1#
2# Lucide language file, TW
3#
4
5#
6# Main menu
7#
8MENU_DOCUMENT=€å¥ó(~D)
9MENU_OPEN=¶}±Ò(~O)...\tCtrl+O
10MENU_SAVE_AS=¥tŠs·sÀÉ(~S)...
11MENU_PAGE_SETUP=³]©w­¶­±(~G)...
12MENU_PRINT=ŠCŠL(~P)...\tCtrl+P
13MENU_DOCUMENT_INFO=€å¥óžê°T(~D)...
14MENU_FONTS_INFO=ŠrÅéžê°T(~I)...
15MENU_PLUGINS_LIST=Plugins ŠCªí(~L)...
16MENU_EXIT=Â÷¶}(~X)\tCtrl+X
17MENU_EDIT=œs¿è(~E)
18MENU_COPY=œÆ»s(~C)\tCtrl+Insert
19MENU_SELECT_ALL=¥þ³¡¿ïšú(~A)\tCtrl+/
20MENU_FIND=·jŽM(~F)...\tCtrl+F
21MENU_FINDAGAIN=ŠA·jŽM(~G)\tCtrl+G
22MENU_SETTINGS=³]©w(~S)
23MENU_FIRST_PAGE=²Ä€@­¶(~F)
24MENU_PREV_PAGE=€W€@­¶(~P)\t-
25MENU_NEXT_PAGE=€U€@­¶(~N)\t+
26MENU_LAST_PAGE=³Ì«á€@­¶(~L)
27MENU_GO_TO_PAGE=žõ­¶(~G)...\tCtrl+N
28MENU_VIEW=Åã¥Ü(~V)
29MENU_FIT_WINDOW=²ÅŠXµøµ¡(~T)\tCtrl+0
30MENU_ACTUAL_SIZE=¹ê»Ú€Ø€o(~A)\tCtrl+1
31MENU_FIT_WIDTH=²ÅŠXŒe«×(~W)\tCtrl+2
32MENU_ROTATE_CW=¶¶®ÉÄÁ€èŠV90«×(~R)\tCtrl+Shift++
33MENU_ROTATE_CCW=°f®ÉÄÁ€èŠV90«×(~C)\tCtrl+Shift+-
34MENU_SINGLE_PAGE=³æ­¶(~S)
35MENU_CONTINUOUS=³sÄò(~O)
36MENU_WINDOW=µøµ¡(~W)
37MENU_SHOW_NAV_PANE=Åã¥ÜŸÉ€Þ®Ø(~S)
38MENU_MAXVIEW=³Ì€j€ÆÅã¥Ü(~M)\tF11
39MENU_FULLSCREEN=¥þ¿Ã¹õ(~F)\tCtrl+L
40MENU_HELP=žÑ»¡(~H)
41MENU_PRODUCT_INFORMATION=²£«~žê°T(~P)
42
43#
44# Toolbar hints
45#
46TBHINT_OPEN=¶}±Ò€å¥ó...
47TBHINT_PRINT=ŠCŠL...
48TBHINT_SHOW_NAV_PANE=Åã¥Ü/ÁôÂßɀޮØ
49TBHINT_FIRST_PAGE=²Ä€@­¶
50TBHINT_PREV_PAGE=€W€@­¶
51TBHINT_NEXT_PAGE=€U€@­¶
52TBHINT_LAST_PAGE=³Ì«á€@­¶
53TBHINT_ACTUAL_SIZE=¹ê»Ú€Ø€o
54TBHINT_FIT_WINDOW=²ÅŠXµøµ¡
55TBHINT_FIT_WIDTH=²ÅŠXŒe«×
56TBHINT_FIND=·jŽM...
57TBHINT_FINDAGAIN=ŠA·jŽM
58# toolbar's page number
59TB_PAGENUM=ۤ %d
60
61#
62# Lucide messages
63#
64MSGS_MAIN_WIN_TITLE=%APPNAME% - €å¥óÀ˵øŸ¹
65MSGS_NO_SUIT_PLUG=µLªk§äšìŸAŠXŠ¹€å¥óªº Plugin!
66MSGS_FILE_LOAD_ERROR=Àɮמü€J¿ù»~!
67MSGS_LOADING_DOCUMENT=žü€J€å¥ó€€¡AœÐµy­Ô...
68MSGS_WARNING=ĵ§i!
69MSGS_OVERWRITE_FILE=ÀÉ®×€wŠsŠb¡A­nšú¥N¶Ü¡H
70MSGS_FILE_SAVE_ERROR=Šs®×¿ù»~!
71MSGS_PAGE=­¶
72
73#
74# "Plugins list" dialog
75#
76PLUGLIST_PLUGINS_LIST=Plugins ŠCªí
77PLUGLIST_CLOSE=Ãö³¬(~C)
78# List columns titles
79PLUGLIST_PLUGIN_NAME=Plugin ŠWºÙ
80PLUGLIST_SUPP_EXTS=€äŽ©ªº°ÆÀÉŠW
81PLUGLIST_PLUGIN_DESC=Plugin Žy­z
82
83#
84# "Font info" dialog
85#
86FONTINFO_FONTINFO=ŠrÅéžê°T
87FONTINFO_CLOSE=Ãö³¬(~C)
88FONTINFO_ENUMERATING=ŠC¥XŠrÅ退¡AœÐµy­Ô...
89# List columns titles
90FONTINFO_NAME=ŠWºÙ
91FONTINFO_TYPE=Ãþ«¬
92FONTINFO_EMBEDDED=ŽO€J?
93# Embedded types
94FONTINFO_EMBED_NOT_EMBEDDED=¥ŒŽO€J
95FONTINFO_EMBED_EMBEDDED=€wŽO€J
96FONTINFO_EMBED_EMBEDDED_SUBSET=ŽO€J€l¶°
97
98#
99# "Document info" dialog
100#
101DOCINFO_DOCUMENT_INFO=€å¥óžê°T
102DOCINFO_CLOSE=Ãö³¬(~C)
103# Document info keys
104DOCINFO_TITLE=ŒÐÃD:
105DOCINFO_FORMAT=®æŠ¡:
106DOCINFO_AUTHOR=§@ªÌ:
107DOCINFO_SUBJECT=¥DÃD:
108DOCINFO_KEYWORDS=ÃöÁäŠr:
109DOCINFO_CREATOR=«Ø¥ßªÌ:
110DOCINFO_PRODUCER=»s§@ªÌ:
111DOCINFO_CREATION_DATE=«Ø¥ß€éŽÁ:
112DOCINFO_MOD_DATE=­×§ï€éŽÁ:
113
114#
115# "Find" dialog
116#
117FIND_FIND=·jŽM
118FIND_FIND_WHAT=·jŽM¥ØŒÐ(~F)
119FIND_MATCH_CASE=°Ï€À€j€pŒg(~M)
120FIND_OK=~OK
121FIND_CANCEL=šú®ø(~C)
122# other 'find'-related messages
123FIND_SEARCH_PAGE_OF=·jŽM­¶ %d €§ %d...
124FIND_NOT_FOUND=§ä€£šì!
125
126#
127# "Progress" dialog
128#
129PDLG_PROGRESS=¶iŠæ
130PDLG_CANCEL=šú®ø(~C)
131
132#
133# About dialog
134#
135AD_ABOUT=Ãö©ó
136AD_DESCRIPTION=Plugin-based document viewer with support for various file formats
137AD_COPYRIGHTS=(c) by Eugene Romanenko, netlabs.org in co-operation with Serenity Systems International
138AD_OK=~OK
139
140#
141# Settings dialog
142#
143SD_SETTINGS=³]©w
144SD_DEFAULT_PAGE_LAYOUT=¹w³]­¶­¶­±³]©w(~P)
145SD_DEFAULT_ZOOM=¹w³]ÁY©ñ€j€p(~Z)
146SD_SINGLE_PAGE=³æ­¶
147SD_CONTINUOUS=³sÄò
148SD_OK=~OK
149SD_CANCEL=šú®ø(~C)
150
151#
152# 'Go to page' dialog
153#
154GTP_GOTOPAGE=žõ­¶
155GTP_PAGE=­¶
156GTP_OF=ۤ %d
157GTP_OK=~OK
158GTP_CANCEL=šú®ø(~C)
159
160#
161# Print dialog
162#
163PD_TITLE=ŠCŠL
164PD_PRINTER=ŠLªíŸ÷
165PD_NAME_LABEL=ŠWºÙ(~N)
166PD_JOB_PROPERTIES=€u§@ÄÝ©Ê(~J)
167PD_DRIVER_LABEL=ŠLªíŸ÷µ{Š¡
168PD_PRINT_RANGE_AND_COPIES=ŠCŠLœd³ò€Î¥÷ŒÆ(~R)
169PD_RANGE_ALL=¥þ³¡(~A)
170PD_RANGE_CURRENT_PAGE=¥Ø«e­¶­±(~U)
171PD_RANGE_PAGES=­¶­±(~G)
172PD_FROM=±q(~F)
173PD_TO=šì(~T)
174PD_NUMBER_OF_COPIES=ŠCŠL¥÷ŒÆ(~N)
175PD_PRINT_TYPE=ŠCŠLÃþ«¬
176PD_TYPE_POSTSCRIPT=Post~script
177PD_TYPE_ASIMAGE=¥H¹Ï§Î€èŠ¡ŠCŠL(~I)
178PD_HIGHER_IMAGE_QUALITY=°ª«~œè¹Ï§Î(~H) (žûºC¥B»ÝžûŠh°OŸÐÅé)
179PD_PAGE_ORIENTATION=­¶­±€èŠV
180PD_PORTRAIT=ªœŠL
181PD_LANDSCAPE=ŸîŠL
182PD_MARGINS=̊ƒ (mm)
183PD_MLEFT=¥ªÃä
184PD_MRIGHT=¥kÃä
185PD_MTOP=³»ºÝ
186PD_MBOTTOM=©³ºÝ
187PD_SELECTED_FORM=¯È±i€j€p
188PD_BTNPRINT=ŠCŠL(~P)
189PD_BTNCANCEL=šú®ø(~C)
190PD_WRONG_MARGINS=¿ù»~Ãä¬É!
191# other 'print'-related messages
192PRINT_PRINTING_PAGE_OF=ŠCŠL­¶ %d (%d €§ %d)...
193PRINT_GENERATING_POSTSCRIPT=²£¥Í Postscript ÀÉ...
194PRINT_SPOOLING_POSTSCRIPT=±ÆŠs Postscript žê®Æ...
195PRINT_FAILED=ŠCŠL¿ù»~!
196
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.